Theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/5/2018 của Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bình Dương. Đến năm 2020, diện tích đất nông nghiệp toàn tỉnh là 190.535 ha, chiếm 70,7% và diện tích đất phi nông nghiệp là 78.929 ha, chiếm 29,3%; không còn đất chưa sử dụng.

Trong kỳ cuối (2016-2020), diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp của năm 2016 là 178ha, năm 2017 là 3.233ha, năm 2018 là 8.483ha và năm 2020 là 4.127ha; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 10ha vào năm 2016; 551ha năm 2017; 351ha năm 2018; 273ha năm 2019 và 350ha năm 2020​.

Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Bản đồ Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Dương đến năm 2020

Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 nă​​​m kỳ cuối (2016 - 2020), năm 2016 Bình Dương có 207.435ha đất nông nghiệp và 62.029ha đất phi nông nghiệp; năm 2017 có 204.203ha đất nông nghiệp và 65.262ha đất phi nông nghiệp; năm 2018 có 195.719ha đất nông nghiệp và 73.745ha đất phi nông nghiệp; năm 2019 có 194.662ha đất nông nghiệp và 74.802ha đất phi nông nghiệp; năm 2020 có 190.535ha đất nông nghiệp và 78.929ha đất phi nông nghiệp​.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Dương trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng; bổ sung hoàn thiện các bản đồ trong Quy hoạch. UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm rà soát, hoàn chỉnh danh mục thu hồi đất tại địa phương; tích cực tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm chắc các quy định, sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững​.

Tiến Phòng - Văn Quyết

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại chuyên mục Kiến trúc - Quy hoạch của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com