Nghị quyết số 05/NQ-HĐND thông qua việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội quy định tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND Nội, ngày 05/12/2017 cụ thể như sau:

Điều chỉnh giảm 14 dự án thu hồi đất với diện tích 24,75ha và 13 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa với diện tích 17,02ha.

Bổ sung danh mục 471 dự án thu hồi đất năm 2018, với diện tích là 1.574,28ha; 187 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018, với diện tích là 325,18ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2018 của HĐND Thành phố.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực kéo dài đi đường 32). Ảnh: Internet

Ảnh minh họa

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng: Trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2018.

Ngoài ra, các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện tự bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần GPMB trong năm 2018.

HĐND Thành phố giao UBND Thành phố chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ và căn cứ pháp lý của các dự án trình HĐND Thành phố theo quy định. Giao UBND Thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp HĐND Thành phố giao tại Điều 2 Nghị quyết số 19/NQ-HĐNĐ ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 5/7/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày ký đến ngày 31/12/2018.

Đỗ Linh

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2018 tại chuyên mục Thời sự của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com