Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 148/TB-VP truyền đạt kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 4/7/2017, của HĐND TP và triển khai Quyết định số 2369/QĐ-UBND, ngày 17/5/2018, của UBND TP. Hà Nội.

Theo đó, giao Cảnh sát PCCC Thành phố (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo NQ05): Chỉ đạo các Phòng Cảnh sát PCCC quận, huyện, thị xã chủ động tham mưu chính quyền địa phương triển khai thực hiện Quyết định 2369/QĐ-UBND của UBND TP về việc phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/NQ-HĐND đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ.

Khẩn trương xem xét, cho ý kiến thẩm duyệt hồ sơ thiết kế cải tạo, điều chỉnh và nghiệm thu về PCCC khi có đề nghị của chủ đầu tư.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bám sát Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện, đôn đốc các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện theo nội dung Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 7/8/2017 của UBND TP.

Tiếp tục tham mưu UBND TP báo cáo, kiến nghị, đề xuất Chính phủ, các cấp Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết.

UBND quận, huyện, thị xã trên cơ sở danh sách đối tượng đã được UBND TP phê duyệt, bám sát lộ trình, tiến độ theo Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 08/7/2017 của UBND TP, triển khai thực hiện. Trong đó, lưu ý xác định rõ các cơ sở thuộc ngân sách nhà nước theo từng cấp (Trung ương, Thành phố, quận, huyện, thị xã) và ngoài ngân sách nhà nước.

Đối với các dự án, công trình ngoài ngân sách nhà nước: Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư chủ động mời các đơn vị tư vấn để khảo sát, xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian, dự trù kinh phí thực hiện.

Đối với các dự án, công trình phụ thuộc ngân sách nhà nước: Mời các đơn vị tư vấn để khảo sát, lập khái toán kinh phí thực hiện; Xây dựng Kế hoạch, đề xuất lộ trình, thời gian thực hiện cụ thể đối với từng công trình; Tập hợp, đề xuất báo cáo Sở Tài chính rà soát, cân đối kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của Thành phố hàng năm để thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Yêu cầu UBND các quận, huyện trong quá trình triển khai thực hiện tiếp tục rà soát, trường hợp phát sinh cơ sở mới thuộc điện đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 05/NQ-HDND kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo NQ05 đề xuất Thành phố phê duyệt bổ sung.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xác định các cơ sở thuộc ngân sách nhà nước theo từng cấp và ngoài ngân sách nhà nước theo nguyên tắc đề xuất của Sở Tài chính; Rà soát, cân đối kinh phí từ nguồn vốn sự nghiệp của TP hàng năm đề thực hiện theo phân cấp hiện hành.

Sở Kế hoạch đầu tư căn cứ đề xuất của UBND quận, huyện, thị xã, các sở, ngành là chủ đầu tư các dự án công trình công để tham mưu UBND TP: Phê duyệt chính sách hỗ trợ, đền bù, bố trí quỹ đất đối với cơ sở thuộc diện di dời (nếu có); phối hợp với Sở Tài chính để lập dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân của Thành phố; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước đối với các dự án đầu tư công thuộc Trung ương.

Sở Xây dựng phối hợp với Cảnh sát PCCC Thành phố rà soát các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định về PCCC, quy định về thang bộ thoát nạn, thoát hiểm để tham mưu UBND TP có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Công an chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.

Hà Linh

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Rà soát PCCC, quy định về thang bộ thoát hiểm tại chuyên mục Đô thị của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com