Ảnh: Thu Hà - Hoài Thu / Thiết kế: Đức Anh

Ảnh: Thu Hà - Hoài Thu / Thiết kế: Đức Anh

Thu Hà - Hoài Thu