Với các khoản tiền dưới 100 triệu đồng, VPBank áp dụng lãi suất 5,3%/năm cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng. Tuy nhiên, nếu khoản tiền gửi của khách hàng là trên 100 triệu đồng thì lãi suất là 5,5%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng được VPBank điều chỉnh tăng lãi suất, từ 6,4% lên 7%/năm cho khoản tiền dưới 100 triệu đồng và dao động từ 7,1-7,4%/năm cho khoản tiền lớn hơn. Kỳ hạn từ 6 tháng trở lên được VPBank niêm yết thấp nhất ở mức 7%/năm và nhiều nhất ở mức 7,5%/năm.

VPBank tăng lãi suất tiền gửi năm 2018

VPBank tăng lãi suất tiền gửi năm 2018

Mức lãi suất thay đổi cụ thể như sau:

Lãi suất ngân hàng VPBank dành cho khách hàng gửi tiền dưới 100 trệu đồng

Ngân hàng VPBank tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền dưới 500 triệu đồng. Cụ thể, tăng lãi suất trong kỳ hạn từ 1 tháng, từ là 5% lên 5,2%; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng từ 5,1% lên 5,2%, tương đương tăng 0,1%; 3 tháng, 4 tháng, tăng lên 5,4% tương đương tăng 0,1%.

VPBank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng từ 6,7% lên 6,8%, tương đương tăng 01%; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng từ 6,7% lên 6,9%, tương đương tăng 0,2%.

Cùng với đó, tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng từ 7% lên 7,1%, tương đương tăng 0,1%; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng từ 7,1% lên 7,2%, tương đương tăng 0,1% so với tháng 11 trước đó; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng từ 7,2% lên 7,3%, tăng 0,1% so với tháng trước.

Ngược lại, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng giảm xuống từ 6,4% xuống còn 6,2%; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng bằng 6,4%; giảm 0,1% so với cùng kỳ tháng 11.

Lãi suất ngân hàng VPBanh dành cho khách hàng gửi tiền từ 100 triệu đến dưới 500 triệu

Ngân hàng VPBank tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng. Trong đó, tăng lãi suất tiết kiệm đối với hạn 1 tháng từ 5,2% lên 5,3%, tương đương tăng 0,1%; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng lên 6,5%, tương đương tăng 0,1%; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng, 13 tháng từ 6,8% lên 6,9%, tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng lên 7%, tăng 0,2% với cùng kỳ.

Lãi suất tiết kiệm VPBank giữ nguyên đối với các khách hàng tiết kiệm trong kỳ hạn 2 tháng bằng 5,3%; lãi suất tiết kiệm18 tháng bằng 7,2%; lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng bằng 7,3%; lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng bằng 7,4%.

Ngược lại, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng xuống còn 5,4%, tương đương giảm 0,1%; giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng xuống còn 6,3%, giảm 0,2% so với cùng kỳ.

Lãi suất tiết kiệm năm 2018 tăng làm VPBank thu hút khách hàng hơn.

Lãi suất tiết kiệm năm 2018 tăng giúp VPBank thu hút khách hàng hơn.

Lãi suất ngân hàng VPBanh dành cho khách hàng gửi tiền từ 500 đến dưới 5 tỷ đồng

Ngân hàng VPBank tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, lên 5,3%, tương đương tăng 0,1% o với cùng kỳ tháng 11. Đồng thời, VPBank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng từ 6,8% lên 6,9% tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ;

Tiếp theo, VPbank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng từ 6,8% lên 7%, tăng 0,2% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng lên 7,1%, tăng 0,3% so với cùng kỳ tháng 11.

VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng với mức lãi suất bằng 5,3%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 7,3%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,4%; gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 7,5%

Ngược lại, VPBank giảm lãi suất đối với khách hàng gửi tiết kiệm trọng kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng xuống còn 5,45%; tương đương giảm 0,05% so với cùng kỳ tháng 11. Tiếp theo, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng xuống còn 6,3%, giảm 0,3% so với cùng kỳ.

Ngân hàng này tiếp tục giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng xuống còn 6,5%, giảm 0,3% so với cùng kỳ tháng 11.

Lãi suất ngân hàng VPBanh dành cho khách hàng gửi tiền từ 5 tỷ đến dưới 10 tỷ

Trong tháng 12 này, VPBank tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiên từ 5 tỷ tới dưới 10 tỷ đồng, trong đó, tăng lãi suất tiết kiệm kiệm trong kỳ hạn 1 tháng lên 5,4%, tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ tháng 11.

Tiếp theo, VPBank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng từ 6,9% lên 7,1%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng từ 6,9% lên 7,2%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Ngân hàng này cũng tăng lãi suất tiết kiêm trong kỳ hạn 18 tháng từ 7,3% lên 7,4%, tương đương tăng 0,1%; tăng lãi suấ tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng từ 7,4% lên 7,5%, tăng 0,1% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng từ 7,5% lên 7,6%.

VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 2 tháng bằng 5,4%; lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng vẫn tiếp tục giữ nguyên ở mức 6,9%;

Ngược lại, VPBank giảm lãi suất đối với khách hàng gửi tiết kiệm trọng kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng xuống còn 5,45%; tương đương giảm 0,05% so với cùng kỳ tháng 11. VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng từ 6,7% xuống còn 6,4%, giảm 0,3% so với cùng kỳ. Đồng thời, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng xuống còn còn 6,6%, giảm 0,2% so với cùng kỳ.

Lãi suất ngân hàng VPBank dành cho khách hàng gửi tiền lớn hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng

VPBank tăng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng gửi tiền lớn hơn hoặc bằng 10 tỷ đồng, trong đó, tăng lãi suất tiết kiệm kiệm trong kỳ hạn 1 tháng lên 5,4%, tương đương tăng 0,1% so với cùng kỳ tháng 11. Tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng từ 6,9% lên 7%, tăng 0,1% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng từ 6,9% lên 7,2%, tương đương tăng 0,3% so với cùng kỳ.

Tiếp theo, VPBank tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng từ 6,9% lên 7,1%, tương đương tăng 0,2% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiêm trong kỳ hạn 18 tháng từ 7,3% lên 7,4%, tương đương tăng 0,1%; tăng lãi suấ tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng từ 7,4% lên 7,5%, tăng 0,1% so với cùng kỳ; tăng lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng từ 7,5% lên 7,6%.

VPBank giảm lãi suất đối với khách hàng gửi tiết kiệm trọng kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng xuống còn 5,45%; tương đương giảm 0,05% so với cùng kỳ tháng 11. VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng từ 6,7% xuống còn 6,5%, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Đồng thời, VPBank giảm lãi suất tiết kiệm trong kỳ hạn 9 tháng xuống còn còn 6,7%, giảm 0,1% so với cùng kỳ.

Còn lại, VPBank giữ nguyên lãi suất tiết kiệm đối với kỳ hạn 2 tháng bằng 5,4%.

VPBank thuộc danh sách các ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm trong năm 2018. 

 

Bảo Bình (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Lãi suất ngân hàng VPBank năm 2018 tại chuyên mục Tài chính BĐS của Tạp chí Bất động sản Việt Nam. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư batdongsantapchi@gmail.com