Đối thoại

"Quy định chưa phù hợp thì phải trả lại tiền cho doanh nghiệp"

"Quy định chưa phù hợp thì phải trả lại tiền cho doanh nghiệp"

"Nếu đã chấp nhận sửa đổi để tăng khống chế chi phí lãi vay lên 30% trong kỳ thuế của năm 2019 thì đáng lẽ ra phải chấp nhận hồi tố cả khoản tiền doanh nghiệp đã nộp năm 2017, 2018 thì mới công bằng..."

Thương hiệu nổi bật

TOP