Thu hồi giá trị đất đai gia tăng từ đầu tư cơ sở hạ tầng: Nhìn từ kinh nghiệm thế giới

Thu hồi giá trị đất đai gia tăng từ đầu tư cơ sở hạ tầng: Nhìn từ kinh nghiệm thế giới

Khi nghiên cứu các yếu tố tác động gia tăng giá trị đất đai, bên cạnh mục tiêu cơ bản là xem xét và đánh giá sự thay đổi giá trị đất, công cụ được sử dụng để điều tiết phần gia tăng giá trị đất cũng cần xem xét.

Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam

TOP