Reatimes.vn

Tôi thành “Hùng Tây Nguyên“ từ Reatimes

Tôi thành “Hùng Tây Nguyên“ từ Reatimes

Reatimes đã sinh ra "Hùng Tây Nguyên" và tôi tự hào về điều ấy. Giờ trên Facebook của tôi, sáng thứ Hai hàng tuần, bạn đọc của tôi luôn đợi 7 giờ để đọc "Hùng Tây Nguyên" trên Rea Blog.


TOP