Reatimes.vn

Bài 9: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương gây thất thoát tại nhiều dự án

Bài 9: Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương gây thất thoát tại nhiều dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh Bình Dương trong công tác xác định giá đất cụ thể, gây thất thoát ngân sách nhà nước tại nhiều dự án đầu tư, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.


TOP