Thích Tâm Hiệp

Thích Tâm Hiệp

Thượng tọa Thích Tâm Hiệp, Am Thụy Ứng, Thôn Thi Ông, Hải Vĩnh, Hải Lăng, Quảng Trị. Bên cạnh các công việc phật sự, Thượng tọa Thích Tâm Hiệp quan tâm đặc biệt đến việc gìn giữ và phát huy văn hóa Việt. Năm 2016, Thượng toạ cho ra đời “Tủ Vàng Sách Quý Việt Nam”, đây là dự án phát triển văn hóa đọc cho các bạn trẻ và cộng đồng nói chung, tập trung vào 3 nội dung: Nghệ thuật chế tác, định hướng khởi nghiệp thành công và khơi nguồn tinh hoa Văn hóa Việt.

Thương hiệu nổi bật

TOP