Reatimes.vn

Tre hiện về, véo von tiếng sáo

Tre hiện về, véo von tiếng sáo

Mỗi lần về quê, tôi đều đứng trước khoảng đất trống trước ngôi nhà xưa. Nơi đó, ngày xưa có khóm tre lớn, nơi bà tôi vẫn ngồi trên chõng, tay cầm quạt, nghe chiều hè ví giặm...


TOP