Tác giả Theo Phan Trang - Nhật Bắc/Báo Chính phủ

20/09/2020, 19:20 GMT+7
  • 31/07/2020, 06:30

    Ngành giao thông: Nỗ lực giải ngân 100% vốn đầu tư công

    Ngành giao thông: Nỗ lực giải ngân 100% vốn đầu tư công

    Bộ GTVT phải tập trung giải ngân hết vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách hấp dẫn để thu hút hiệu quả nguồn vốn xã hội vào phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Thương hiệu nổi bật

TOP