Reatimes.vn

Trả công lý cho Star Beach và Free Land

Trả công lý cho Star Beach và Free Land

Hiếm có dự án nào mà doanh nghiệp phải lên tiếng phản bác đề nghị của Công an TP.HCM và tố cáo ngược khách hàng mạnh mẽ như King Bay. Nếu không làm rõ những khuất tất thì công lý khó lòng thực thi.


TOP