diễn lại

Chuyện tương hỗ lễ hội và du lịch

Chuyện tương hỗ lễ hội và du lịch

Chuyện của Hùng Tây Nguyên

Có một sự quan hệ tương hỗ rất chặt chẽ giữa lễ hội và du lịch. Du lịch bám vào lễ hội và ngược lại, lễ hội cũng cần có du lịch để có thêm điều kiện tương tác và phát triển.

Lên đầu trang
Top