Reatimes.vn
CƠ QUAN NGÔN LUẬN CỦA HIỆP HỘI BĐS VIỆT NAM

Kết nối MXH
Để khơi thông nguồn vốn bất động sản, giúp thị trường phát huy được hết vai trò mình, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ đổi mới nhận thức, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước,...
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những ảnh hưởng sâu sắc của dịch bệnh Covid-19, chuyển đổi số là xu hướng tất yếu đối với ngành du lịch nhằm hướng đến sự phát triển bền vững trong tương lai.

TOP