Reatimes.vn

Diễn đàn Bất động sản mùa thu lần thứ 1
Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh Long An, Thái Bình

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2 tỉnh Long An, Thái Bình

Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết số 33/NQ-CP, 34/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) 2 tỉnh: Long An, Thái Bình.
06:00, 11/05/2018

Cụ thể, theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Long An có 322.891ha đất nông nghiệp, chiếm 71,83% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 126.603ha, chiếm 28,17%. Theo quy hoạch, đất khu kinh tế 13.080ha, chiếm 2,91%; đất đô thị 26.106ha, chiếm 5,81%.

Trong đó, với đất nông nghiệp, nhiều nhất là đất trồng lúa, chiếm tới 54,96% diện tích đất nông nghiệp, tương đương 247.061ha. Ngoài ra, 24.166ha đất trồng cây lâu năm; 19.846ha đất rừng sản xuất; 13.547ha đất nuôi trồng thủy sản.

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Từ 2016-2020, 37.811ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp; 18.533ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 571ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

Với tỉnh Thái Bình, đến năm 2020 tỉnh Thái Bình có 97.572ha đất nông nghiệp, chiếm 61,51% diện tích đất toàn tỉnh, trong đó, đất trồng lúa chiếm tới 76,11% diện tích đất nông nghiệp, tương đương 74.261ha. Ngoài ra, 11.808ha đất nuôi trồng thủy sản; 5.899ha đất trồng cây lâu năm.

Diện tích đất phi nông nghiệp là 60.826ha chiếm 38,34% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Từ 2016-2020, 11.344ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND 2 tỉnh: Long An, Thái Bình xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

Bên cạnh đó, quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất; khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường...

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP