Reatimes.vn

Điều chỉnh thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quảng Nam

Điều chỉnh thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng tại Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 14/2021/QĐ – UBND, quy định thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh.
18:00, 21/08/2021

Theo đó, các dự án do cấp tỉnh quản lý sẽ thuộc thẩm quyền về duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh, trừ các dự án đã được ủy quyền cho các cấp và các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo và các dự án khác theo quy định của Chính phủ.

quảng nam
Nhiều dự án cấp tỉnh được ủy quyền cho một số Sở và Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phê duyệt.

Ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phê duyệt các dự án do tỉnh quản lý được đầu tư tư xây dựng trên địa bàn do Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh quản lý. Trừ các dự án do các Sở, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và UBND cấp huyện làm chủ đầu tư. Cùng với đó, Thủ trưởng các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được ủy quyền phê duyệt các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, do cấp tỉnh quản lý (trừ các dự án đã được ủy quyền phê duyệt cho Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh).

Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt các dự án do cấp huyện quản lý. Tương tự, Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt các dự án do cấp xã quản lý. Tuy nhiên, thẩm quyền phê duyệt dự án của cấp huyện, cấp xã sẽ trừ các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo và các dự án khác theo quy định của Chính phủ. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập phê duyệt các dự án do đơn vị mình quản lý.

 tỉnh Quảng Nam
Quy định mới về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án của tỉnh Quảng Nam sẽ có hiệu lực từ ngày 25/8/2021.

Về thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh (bao gồm: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh) thẩm định các dự án nhóm B, nhóm C được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực mình quản lý, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các dự án do cấp huyện thẩm định.

Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện thẩm định đối với các dự án nhóm B, nhóm C do cấp huyện, cấp xã quản lý; trừ các dự án có hạng mục cầu từ cấp III trở lên. Trong trường hợp cần thiết, liên quan đến năng lực của địa phương và tính đặc thù của dự án, cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến về thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh.

Quảng Nam
Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh thẩm định đối với các dự án có quy mô lớn, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn Nhà nước ngoài đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh thẩm định đối với các dự án nhóm B, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc chuyên ngành, địa bàn quản lý được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các dự án do thuộc quyền thẩm định của cấp huyện. Phân cấp cho cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện thẩm định đối với các dự án nhóm B, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng do cấp huyện, cấp xã quản lý; trừ các dự án có hạng mục cầu từ cấp III trở lên. Trong trường hợp cần thiết, liên quan đến năng lực của địa phương và tính đặc thù của dự án, cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến về thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh.

Đối với dự án PPP (đầu tư theo hình thức đối tác công tư), cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh thẩm định đối với các dự án thuộc chuyên ngành, địa bàn quản lý được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh thẩm định đối với các dự án có quy mô lớn, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc chuyên ngành, địa bàn quản lý được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ các dự án thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

Theo đó, những quy định mới về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại Quyết định số 14/2021/QĐ – UBND sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2021, thay thế Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP