Reatimes.vn

Sắp có thông tư mới thay thế Thông tư 36

Sắp có thông tư mới thay thế Thông tư 36

NHNN đang hoàn thiện thay thế một số thông tư, trong đó có thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
06:01, 26/05/2018

NHNN vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội.

NHNN cho biết, để nâng cao năng lực quản trị, điều hành, phát triển hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả kiểm soát, kiểm toán nội bộ của các TCTD, NHNN đang tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Basel II. Cụ thể, NHNN đã ban hành thông tư số 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với TCTD (theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II), tạo cơ sở pháp lý để các ngân hàng thực hiện trụ cột 1 và trụ cột 3 của Basel II. 

Ảnh minh hoa

Ảnh minh hoạ

Đồng thời, NHNN đang hoàn thiện: (1) Thông tư thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD, chi nhánh NHNNg (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2016/TT-NHNN và Thông tư số 19/2017/TT-NHNN) nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp với từng loại hình TCTD, chi nhánh NHNNg; (2) Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ đối với ngân hàng, chi nhánh NHNN thay thế Thông tư số 44/2011/TT-NHNN nhằm tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, đồng bộ trong công tác kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro (trong đó có đánh giá nội bộ về mức đủ vốn ICAAP – trụ cột 2 Basel II), kiểm toán nội bộ của TCTD theo chuẩn mực, thông lệ quốc tế, giúp ngăn ngừa và cảnh báo rủi ro trong hoạt động ngân hàng.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện chuẩn mực vốn Basel II theo phương pháp nâng cao (FIRB)…Như vậy, cơ chế chính sách thực hiện Basel II sẽ được hoàn thiện, góp phần xây dựng hệ thống pháp lý đồng bộ, thống nhất, tăng cường minh bạch hóa hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị điều hành phù hợp với thông lệ quốc tế và thực tiễn hoạt động của các TCTD tại Việt Nam; bảo đảm sự an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững các TCTD.

Đối với hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), NHNN đã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của TCTD là hợp tác xã. Thông tư này đã quy định chuẩn hóa nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của TCTD là hợp tác xã; hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự làm Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng quản trị, Trưởng ban và thành viên khác của Ban kiểm soát, kiểm soát viên chuyên trách, Tổng Giám đốc, Giám đốc của TCTD là hợp tác xã; việc chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên góp vốn của QTDND.

Ngoài ra, đã trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị phương án xử lý QTDND yếu kém, không có khả năng phục hồi. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ​, hiện nay, NHNN đang xem xét, xử lý tiếp để hoàn thiện phương án. Sau khi phương án được phê duyệt, NHNN sẽ khẩn trương tổ chức thực hiện nhằm xử lý dứt điểm tình trạng hoạt động kém lành mạnh của hệ thống QTDND, ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ ngoài tầm kiểm soát. Ngoài ra, NHNN tiếp tục chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường theo dõi, giám sát chặt chẽ và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hệ thống QTDND trên địa bàn.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP