"Theo Linh Đan"

  • 28/04/2020, 06:00

    Vẫn chờ vốn cho nhà ở xã hội

    Vẫn chờ vốn cho nhà ở xã hội

    Đến nay, NOXH của Việt Nam chỉ mới thực hiện được khoảng 34% kế hoạch đã đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 - chưa đạt được như kỳ vọng vì thiếu vốn.


TOP