TAG:

truyện kiều

  • 26/03/2021, 14:00

    Níp kim cương

    Níp kim cương

    Tất cả mọi pháp chỉ có nơi sinh lão bệnh tử với vô thường, khổ, vô ngã và ngã. Đức Phật phải học từ cuộc đời với mọi bài pháp của dòng đời. Trở thành chúng sanh, ngã, nhân, thọ giả.


TOP