Aa

Bình Phước: Phấn đấu GRDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 100 triệu đồng

Thứ Bảy, 30/12/2023 - 11:19

Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 được HĐND tỉnh khoá 10 thông qua tại Kỳ họp thứ 12 (diễn ra ngày 07 - 08/12/2023) đã quyết nghị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2024.

Nghị quyết này đưa ra mục tiêu tổng quát: năm 2024 tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo động lực mới để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, vững chắc, đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng chuyển đổi số để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững. Thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc biên giới; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế.

Nghị quyết phấn đấu năm 2024, các chỉ tiêu kinh tế cần đạt được như sau: tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8 - 8,5% so với năm 2023; cơ cấu kinh tế ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 23,4%, công nghiệp - xây dựng 43,77%, dịch vụ chiếm 32,83%; GRDP bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng, tăng 6,5% so với năm 2023; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 38.500 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023. Kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ 560 triệu USD, tăng 09% so với năm 2023. Thu ngân sách 12.739 tỷ 600 triệu đồng, tăng 6,29% so với năm 2023. Thu hút đầu tư trong nước 7.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm 2023; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) 400 triệu USD. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 1.100 doanh nghiệp. Số hợp tác xã đăng ký thành lập mới trong năm là 30 hợp tác xã.

Đối với các chỉ tiêu xã hội, môi trường phấn đấu: số hộ nghèo giảm trong năm là 500 hộ; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị duy trì dưới 03%; lao động được giải quyết việc làm trong năm 43.000 người, tăng 4,88% so với năm 2023; lỷ lệ lao động qua đào tạo 67%, tăng 02 điểm % so với năm 2023; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 57,69%, tăng 12,59 điểm % so với năm 2023; số giường bệnh trên vạn dân 28,6 giường; số bác sĩ trên vạn dân 8,9 bác sĩ; tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi suy dinh dưỡng duy trì ở mức 10%. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 94%, tăng 01 điểm % so với năm 2023. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 42%, tăng 04 điểm % so với năm 2023. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới tăng thêm trong năm là 05 xã. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,6%, tăng 0,4 điểm % so với năm 2023. Tỷ lệ che phủ rừng chung 74,8%, giảm 0,7 điểm % so với năm 2023.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, Nghị quyết đề ra 10 nội dung, giải pháp cụ thể. Đó là triển khai quy hoạch tỉnh và tiếp tục cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tập trung đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là các dự án giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị, hạ tầng chuyển đổi số; thực hiện quyết liệt công tác thu ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu phát triển ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top