Reatimes.vn

Các chủ đầu tư có dự án vi phạm không được tham gia đầu tư dự án mới?

Các chủ đầu tư có dự án vi phạm không được tham gia đầu tư dự án mới?

Hà Nội sẽ rà soát các dự án phát triển nhà ở vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch; kiên quyết không xem xét cho các chủ đầu tư có dự án vi phạm được tham gia đầu tư các dự án mới trên địa bàn Thành phố.
13:01, 05/07/2017

Chiều 4/7, tại kỳ họp thứ 4, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố với 96/96 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Thực hiện Chương trình giám sát của HĐND TP năm 2017, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tiến hành giám sát việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố.

 Hoàn thành 81% cấp giấy chứng nhận cho nhà tái định cư 

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, tính đến ngày 1/6/2017, kết quả đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn TP như sau:

Cấp GCN lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân trong khu dân cư: Tổng số thửa đất cần cấp GCN và đăng ký kê khai là hơn 1.551.951 thửa, đã thực hiện cấp GCN và đăng ký kê khai đất đai lần đầu là 1.497.972/1.551.951 thửa, đạt 96,52%. Trong đó, đã cấp GCN được 1.312.206 thửa/1.355.510 thửa, đạt 96,80%. Ước tính đến 30/6/2017, cấp GCN được 1.320.206 thửa/1.355.510 thửa (đã kê khai, đủ điều kiện cấp GCN), đạt 97,40%; cấp GCN đăng ký đất đai lần đầu được 196.441 thửa/196.441 thửa, đạt 100%.

Về việc cấp GCN cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở, đã cấp GCN cho 149.012 căn/178.278 căn, đạt 83,58% (còn 29.266 căn đang tiếp tục triển khai cấp GCN); ước thực hiện đến 30/6/2017: cấp giấy chứng nhận cho 150.012 căn/178.278 căn, đạt 84,14%.

Về cấp GCN cho người mua nhà tái định cư: đã cấp GCN cho 11.380 căn/14.027 căn, đạt 81,13%; ước thực hiện đến 3/6/2017: cấp GCN cho 11.400 căn/14.027 căn, đạt 81,27%...

Theo đánh giá chung, công tác cấp GCN trên địa bàn TP đã có chuyển biến tích cực, rõ nét sau khi Thành ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016, đặc biệt là việc cấp GCN cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp, cấp GCN cho người mua nhà tái định cư, mua tài sản tại dự án phát triển nhà ở.

Bên cạnh đó, kết quả giám sát cũng cho thấy những tồn tại, hạn chế. Theo đó, việc cấp GCN cho một số loại đất trên địa bàn thành phố còn chưa đạt kế hoạch đề ra; công tác đăng ký, kê khai đất đai, cấp GCN đăng ký đất đai chưa đạt tiến độ đề ra, nhiều quận, huyện hiện đang ở bước tiếp tục tiếp nhận và xử lý đơn đăng ký, kê khai của người dân.

Công tác bán nhà cho người mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước còn chậm; công tác quản lý, thống kê, theo dõi đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hạn chế, đến nay, một số cơ quan tự quản của Trung ương và Hà Nội chưa bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý…

Tháo gỡ vướng mắc cấp GCN cho các dự án nhà ở

Sau giám sát của HĐND TP, UBND Thành phố đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành, chính quyền quận, huyện và cơ sở tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về kê khai đăng ký, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

Tại kỳ họp này, HĐND TP đã thống nhất thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn Thành phố. Theo Nghị quyết, HĐND TP yêu cầu UBND TP tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Chỉ đạo các cấp, các ngành, quận, huyện có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thực hiện hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016 của Thành ủy, Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 11/10/2016 của UBND Thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất cho các tổ chức, cá nhân.

Quan tâm đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, công khai, minh bạch hóa các thông tin quy định, hướng dẫn về quy trình, thủ tục hồ sơ đăng ký, kê khai đất đai, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đến mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình để thực hiện, đồng thời giám sát việc giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố.

Chỉ đạo tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong cấp GCN đối với người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn Thành phố; kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các Chủ đầu tư dự án về chấp hành quy định pháp luật đất đai, trật tự xây dựng, cấp GCN cho người mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở.

Chỉ đạo các sở, ngành của Thành phố tăng cường phối hợp chặt chẽ với UBND quận, huyện, thị xã chủ động tháo gỡ, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc của các địa phương trong quá trình xét cấp GCN. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo đề xuất với UBND, HĐND Thành phố, cơ quan Trung ương xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Rà soát các dự án vi phạm luật đất 

Hà Nội sẽ rà soát, kiểm tra các thửa đất nằm trong các Bản án của Tòa án nhân dân các cấp có thẩm quyền đã tuyên thu hồi đất, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân. Kết luận thanh tra kiến nghị thu hồi đất nhưng đến nay chưa thu hồi được, cá nhân các hộ vẫn đang sử dụng trên địa bàn Thành phố, có giải pháp phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân tháo gỡ, giải quyết triệt để trong năm 2017.

Tổng rà soát, kiểm tra, thống kê tổng hợp đầy đủ quỹ nhà thuộc quyền sở hữu Nhà nước, quỹ nhà ở tập thể tự quản thuộc các cơ quan Trung ương - Quốc phòng bàn giao về địa phương quản lý và nghiên cứu phân cấp cho các quận, huyện quản lý, nâng cao hiệu quả, gắn trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Rà soát, kiểm tra các dự án đầu tư đã có quyết định thu hồi đất nhưng qua nhiều năm chưa thực hiện giải phóng mặt bằng, các diện tích đất, thửa đất vướng mắc về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, chồng, lấn quy hoạch rừng trên địa bàn Thành phố để có giải pháp tháo gỡ đảm bảo quy định của pháp luật làm căn cứ cấp GCN.

Các dự án phát triển nhà ở vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, quy hoạch, công khai các dự án có vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, kiên quyết không xem xét cho các Chủ đầu tư có dự án vi phạm được tham gia đầu tư các dự án mới trên địa bàn Thành phố.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai sớm hoàn thành dự án xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố, để có bản đồ, tài liệu phục vụ công tác đăng ký, kê khai, cấp GCN theo quy định và quản lý đất đai theo hướng hiện đại, tiên tiến.

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm đối với người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, thanh tra công vụ đối với các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ cấp GCN. 

Rà soát chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả hoạt động, mô hình tổ chức của Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm để hồ sơ tồn đọng kéo dài, hoặc để xảy ra vi phạm trong bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (nếu có); Rà soát đề án vị trí việc làm của Vãn phòng Đăng ký nhà đất Hà Nội để bố trí biên chế cho phù họp.

Kịp thời sửa đổi điều chỉnh, bổ sung, thay thế các vàn bản quy phạm pháp luật, quy định của Thành phố về cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất; bán nhà ở thuộc quyền sở hữu Nhà nước để đảm bảo phù hợp các quy định của pháp luật đất đai, nhà ở.

Trong việc tổ chức thực hiện, Tổ chức thực hiện: Giao UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và hàng năm, báo cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện tại kỳ họp cuối năm. Giao Thường trực HĐND Thành phố, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết này.

 

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP