TAG:

cách đặt bát hương

21/09/2020, 06:35 GMT+7
  • 23/06/2018, 06:01

    Dân Tộc Tính

    Dân Tộc Tính

    Nếp sống Việt tộc được hun đúc qua quá trình lập quốc, đã làm nên cái tính cách rất riêng biệt, từ quan niệm của tổ tiên "có thờ có thiêng". Có nén hương khấn nguyện, có Bát Hương phụng thờ, là ở đó có hồn tiên tổ hiện hữu bên con cháu phò trì che chở.

Thương hiệu nổi bật

TOP