Aa

Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Thứ Bảy, 20/04/2024 - 06:27

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng. Thứ nhất, về tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch thì đối với các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được phê duyệt, đề nghị tổ chức công bố, công khai theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt, gửi 1 bộ hồ sơ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lưu trữ.

Đẩy nhanh tiến độ và chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050- Ảnh 1.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề nghị các bộ, địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. (Ảnh minh hoạ: Huy Hoàng)

Bộ trưởng các bộ chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát chỉnh lý hồ sơ, tài liệu quy hoạch và đảm bảo tính chính xác của nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2050 khi cập nhật vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch. Đối với các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng đã thẩm định xong đề nghị khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/6/2024.

Về tăng cường trách nhiệm, phối hợp triển khai công tác quy hoạch: Cần cho ý kiến đúng thời hạn đối với quy hoạch, ý kiến thẩm định quy hoạch, ý kiến rà soát quy hoạch đúng thời hạn tại văn bản xin ý kiến của bộ ngành, địa phương và Hội đồng thẩm định quy hoạch. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng.

Về tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch: Đối với các quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt thì đề nghị tổ chức công bố, công khai theo quy định. Khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo thống nhất với quyết định được phê duyệt, gửi 1 bộ hồ sơ về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lưu trữ. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát chỉnh lý hồ sơ, tài liệu quy hoạch, tính chính xác của nội dung.

Đối với quy hoạch tỉnh đã thẩm định xong đề nghị khẩn trương hoàn thành các thủ tục, hồ sơ quy hoạch để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định trước ngày 30/6/2024. Trong đó có nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong quy hoạch tỉnh.

Về tăng cường trách nhiệm, phối hợp triển khai công tác quy hoạch: Tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Chịu trách nhiệm việc quản lý, thanh quyết toán nguồn vốn tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, về ngân sách Nhà nước; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà thầu, quản lý hợp đồng đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, đôn đốc và thực hiện hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030 cũng như các công việc khác liên quan đến quy hoạch.

Quảng Nam khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh

Thực hiện công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 11/4 về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp Liên danh tư vấn quy hoạch tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, chỉnh lý hồ sơ, đảm bảo tính thống nhất với Quyết định số 72 ngày 17/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm: báo cáo quy hoạch, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu về quy hoạch...); đồng thời cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu việc rà soát, chỉnh lý hồ sơ, tài liệu quy hoạch phải đảm bảo tính chính xác về nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 khi cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chỉ đạo của UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top