Aa

Đề xuất mức phí thẩm định các đồ án quy hoạch

Thứ Tư, 07/12/2022 - 13:30

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch.

Theo dự thảo, người nộp phí là cơ quan trình thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng (theo quy định tại Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng), cơ quan trình thẩm định đồ án quy hoạch đô thị (theo quy định tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị).

Cơ quan có thẩm quyền thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng, thẩm định đồ án quy hoạch đô thị theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch là tổ chức thu phí.

Mức thu phí tính theo tỷ lệ phần trăm trên chi phí lập đồ án quy hoạch đề nghị thẩm định (Ảnh minh họa: internet).

Mức thu phí

Mức thu phí thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí dưới đây. Mức thu phí tính theo tỷ lệ % trên chi phí lập đồ án quy hoạch đề nghị thẩm định.

Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí lập đồ án quy hoạch (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) x Mức thu phí.

Đối với đồ án quy hoạch phải điều chỉnh: Trường hợp điều chỉnh tổng thể, nếu phạm vi điều chỉnh vượt quá quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê duyệt: Mức thu phí bằng 100% mức thu phí quy định tại bảng trên.

Phạm vi điều chỉnh không vượt quy mô diện tích và dân số của đồ án đã được phê duyệt: Mức thu phí bằng 80% mức thu phí quy định tại bảng trên.

Trường hợp điều chỉnh cục bộ: Mức thu phí bằng 20% mức thu phí quy định tại bảng trên.

Quản lý và sử dụng phí

Tổ chức thu phí là cơ quan Nhà nước nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước (phí do cơ quan Trung ương quản lý thu thì nộp vào ngân sách Trung ương, phí do cơ quan địa phương quản lý thu thì nộp vào ngân sách địa phương). Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí được để lại 90% tổng số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí; nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top