Aa

Đề xuất Tổ chức phát triển quỹ đất có thể hoạt động theo mô hình doanh nghiệp

Thứ Tư, 20/04/2022 - 06:30

Trường hợp Tổ chức phát triển quỹ đất là doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để tạo quỹ đất...

Dự thảo nghị định Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến đã sửa đổi bổ sung 6 Nghị định liên quan.

Theo đó, trong sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai có đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về Tổ chức phát triển quỹ đất

Dự thảo tờ trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ: theo quy định hiện hành, Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập và được thành lập ở cấp tỉnh. Kinh phí hoạt động thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính. Quá trình tổ chức thi hành trong thời gian qua đã phát sinh khó khăn vương mắc bất cập nên đã không phát huy được vai trò của tổ chức phát triển quỹ đất trong việc tạo lập quỹ đất.

Do đó, dự thảo đề xuất sửa đổi nội dung này theo hướng: Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công hoặc doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trường hợp Tổ chức phát triển quỹ đất là doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thì được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để tạo quỹ đất.

Kinh phí hoạt động của Tổ chức phát triển quỹ đất được cấp từ ngân sách nhà nước, ứng từ Quỹ phát triển đất hoặc Quỹ đầu tư phát triển, quỹ tài chính khác được ủy thác; vay từ các tổ chức tín dụng; huy động từ liên doanh, liên kết; nguồn viện trợ, tài trợ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện cho tổ chức này hoạt động có hiệu quả.

Về mô hình tổ chức, dự thảo Nghị định hiện đưa ra 2 phương án. Cụ thể, với phương án 1: Thực hiện theo mô hình một cấp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, được thành lập chi nhánh tại địa bàn cấp huyện.

Còn với phương án  2: Thực hiện theo mô hình 2 cấp. Tại cấp tỉnh, thành lập hoặc sắp xếp, kiện toàn lại Tổ chức phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công hoặc doanh nghiệp công ích trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tại cấp huyện, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top