Reatimes.vn

Đưa Cần Thơ thành đô thị thông minh phát triển gắn với thực hiện chuyển đổi số

Đưa Cần Thơ thành đô thị thông minh phát triển gắn với thực hiện chuyển đổi số

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các sở ngành, quận huyện xây dựng đô thị thông minh gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số.
07:39, 10/10/2022

Ngày 7/10, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã ban hành Công văn số 4013/UBND-XDĐT về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/4/2017 về xây dựng thành phố phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành của thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11/4/2017 của Thành ủy về xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành dô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025, thúc đẩy triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND thành phố phê duyệt Đề án Xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

TP Cần Thơ thành đô thị thông minh phát triển gắn với thực hiện chuyển đổi số

Cụ thể, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thúc đẩy chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động về xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh gắn với thực hiện chuyển đổi số.

Đồng thời, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến các lĩnh vực xây dựng đô thị thông minh đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, xây dựng đô thị thông minh phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tiễn của thành phố; chủ động giám sát triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại đề án.

Trên cơ sở đó, UBND TP Cần Thơ yêu cầu cần tập trung, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm sau; chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; có giải pháp huy động các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; tập trung phát triển, hoàn thiện hạ tầng và các dịch vụ đô thị thông minh, Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Song song đó là đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực về khoa học và công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ số cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, UBND TP Cần Thơ chỉ đạo xây dựng đô thị thông minh gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, tăng cường sự kết nối, trao đổi thông tin giữa chính quyền các cấp, giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp; đổi mới phương thức làm việc và phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của người dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ, công chức.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý đô thị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, phát triển đô thị thông minh và bền vững, phù hợp với quy hoạch đô thị Việt Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long; đảm bảo cân đối nguồn lực xây dựng đô thị thông minh với nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Mặt khác, đẩy mạnh thu hút, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia và đóng góp tích cực cho các hoạt động xây dựng đô thị thông minh; tăng cường liên kết, phối hợp, hỗ trợ việc nghiên cứu khoa học, ứng dụng các mô hình quản lý thông minh trong đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh phát triển thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng yêu cầu Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo nâng cao hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thành phố. Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân trong việc tham gia các dịch vụ công và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện được giao bám sát triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu Đề án, có kế hoạch triển khai cụ thể các nội dung Đề án giao. Đảm bảo đạt kết quả mục tiêu đặt ra đến năm 2025 các chỉ số đô thị thông minh. Đặc biệt, đối với UBND quận, huyện tập trung triển khai các Tiêu chí số 8 trong Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Tiêu chí số 8 trong Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025; Tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn TP Cần Thơ.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP