Aa

Gia Lai: Khơi lên khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe”

Thứ Ba, 02/01/2024 - 07:44

Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, biến khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe” trở thành hiện thực; trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Pleiku tận dụng thời cơ, nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá, sáng tạo và giải quyết những vấn đề bức thiết của địa phương.

Xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng và thường xuyên, Đảng bộ TP. Pleiku đã tập trung lãnh đạo, quán triệt và triển khai sâu rộng nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Kết luận số 01-KL/TW) đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện học tập, làm theo và nêu gương Bác; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Gia Lai: Khơi lên khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe”- Ảnh 1.

Pleiku hướng đến xây dựng đô thị hiện đại và bản sắc. Ảnh: Quang Tấn

Đề cao trách nhiệm, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên

Trong những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp; các cấp ủy đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết của Trung ương 4 (khóa XII, XIII), nghị quyết của cấp ủy, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Nhiều địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng đô thị Pleiku như: chỉnh trang đô thị, huy động các nguồn lực trong Nhân dân cùng Nhà nước đầu tư các tuyến đường hẻm, đường giao thông nông thôn, lắp điện chiếu sáng, làm vỉa hè, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản; tuyên truyền, giải tỏa việc buôn bán, lấn chiếm vỉa hè lập lại trật tự tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố... Thành phố Pleiku hiện nay có 100% đường chính có tên được nhựa hóa, bê tông hóa; 65% đường hẻm nhựa hóa, bê tông hóa; 100% đường chính có tên đã hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng công cộng; hơn 62% ngõ, hẻm trong nội thành được chiếu sáng; hệ thống cây xanh đường phố, công viên, hoa viên được đầu tư hệ thống, bài bản, bảo đảm cảnh quan đô thị…

Các cấp ủy, các ban, ngành đã chọn những nội dung học tập, làm theo Bác sát thực tế, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, hết lòng vì nước, vì dân; không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Gia Lai: Khơi lên khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe”- Ảnh 2.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku Trịnh Duy Thuân. Ảnh: Mộc Trà

Chính vì vậy, việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tinh thần trách nhiệm, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, mang lại những nguồn lực vô cùng to lớn, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội. Bên cạnh đó, tạo được sức sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong đó, nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo phù hợp với tình hình của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hiện nay, cấp thành phố có 21 mô hình, phong trào, cuộc vận động; cấp cơ sở có 61 mô hình, phong trào, cuộc vận động được nhân rộng ra toàn Đảng bộ gắn với học tập và làm theo Bác; khơi dậy sức mạnh tổng hợp trong Nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, XIII được đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm gắn với nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), các quy định nêu gương vào chương trình kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các địa phương, cơ quan, đơn vị đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Xác định các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết

Trên cơ sở các đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy xây dựng và xác định các nội dung đột phá phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; đặc biệt là thực hiện 3 nghị quyết và 1 chương trình của Thành ủy khóa XII, xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Gia Lai: Khơi lên khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe”- Ảnh 3.

Xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Ảnh: Quang Tấn

Điểm nổi bật trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025) là kinh tế của thành phố đạt mức tăng trưởng khá cao và ổn định, tốc độ giá trị sản xuất tăng bình quân gần 9,41%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp, trong đó, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 53,99%; công nghiệp-xây dựng chiếm 42,06%; nông nghiệp chiếm 3,95%. Lĩnh vực thương mại-dịch vụ phát triển cả về quy mô và chất lượng,đáp ứng tốt các nhu cầu của xã hội và giữ vai trò nòng cốt trong cơ cấu kinh tế. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 10,64%; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp tăng 8,2%; nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,74%; giá trị sản phẩm thu được trên 1 ha đất trồng trọt đạt 147,91 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước theo phân cấp tăng bình quân 17,9%/năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hàng năm đạt 9.569 tỷ đồng, tăng bình quân 12,74%/năm (đạt 79,89% chỉ tiêu Nghị quyết). Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 110,47 triệu đồng/người/năm, gấp 1,29 lần so với đầu nhiệm kỳ (bằng 73,6% chỉ tiêu Nghị quyết). Chú trọng đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp, các khu đô thị mới như: Hoa Lư-Phù Đổng, Cầu Sắt, Trà Đa, Diên Phú… Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần theo hướng bền vững, năm 2020 từ 346 hộ nghèo đến nay giảm còn 248 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,4%.

Đến nay, 100% số làng đồng bào dân tộc thiểu số có sân tập thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng; hơn 98% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Mạng lưới cơ sở y tế trên địa bàn đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân; 100% số trạm y tế xã, phường có bác sĩ khám-chữa bệnh; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên được duy trì 1,1%/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế tăng từ 84,99% năm 2021 lên 93,5%; sự nghiệp giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, thành phố có 48/83 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 57,83%. Bố trí ngân sách 111,6 tỷ đồng với 13 dự án đang triển khai, góp phần đưa vị thế của ngành du lịch thành phố tăng về số lượng khách và doanh thu, 6 tháng đầu năm 2023 đón 465.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 2.550 lượt, doanh thu ước 335,75 tỷ đồng.

Cùng với đó, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, thành phố đã vận động xã hội hóa trong Nhân dân để cải tạo và xây dựng vỉa hè của hàng chục tuyến đường bằng vật liệu đá Bazan, gạch Terazo, đảm bảo chất lượng và mỹ quan đô thị, điển hình như đường Lý Tự Trọng, Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hai Bà Trưng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Viết Xuân, Bế Văn Đàn, Ngô Gia Khảm, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn..., làm cho bộ mặt của thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm. Chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố, các xã, phường thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; nắm tình hình khiếu nại, tố cáo; kịp thời trao đổi thông tin những trường hợp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, vượt cấp.

Gia Lai: Khơi lên khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe”- Ảnh 4.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi đối thoại của Thường trực Thành ủy Pleiku với cán bộ, hội viên cựu chiến binh. Ảnh: Anh Huy

Từ năm 2021 đến nay, các cấp ủy thực hiện 897 cuộc tiếp dân (trong đó, Bí thư Thành ủy tiếp 10 cuộc; bí thư đảng ủy 22 xã, phường tổ chức 887 cuộc); bí thư 22 xã phường tổ chức 15 buổi đối thoại với Nhân dân; HĐND, UBND thành phố và HĐND, UBND các xã, phường tổ chức 54 lượt, 54 công dân với 54 vụ việc, đã hướng dẫn, giải quyết 54 vụ việc, đạt 100%; tiếp nhận 1.086 đơn, gồm: 8 khiếu nại, 5 đơn tố cáo, 1.073 kiến nghị; 12 cuộc gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp với công dân. Nội dung phản ánh tại các buổi tiếp công dân liên quan đến đất đai, giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, tranh chấp đất đai; chuyển mục đích sử dụng đất trễ hẹn; việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, việc thi công các công trình, dự án, vệ sinh môi trường...

Thông qua các buổi tiếp xúc, đối thoại, tiếp nhận các ý kiến đóng góp của Nhân dân đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Chính quyền với Nhân dân, phát huy và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt chức năng giám sát của Nhân dân trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Bên cạnh đó, qua các buổi tiếp xúc, đối thoại đã kịp thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý điều hành của chính quyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo Bác

Bên cạnh những kết quả đạt được trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, quá trình triển khai vẫn còn một số hạn chế đó là: Việc xây dựng kế hoạch và các văn bản thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ở một số chi bộ, đảng bộ còn chậm. Việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng quý của một số chi bộ, cơ quan, đơn vị chưa đi sâu thảo luận gắn với nhiệm vụ được giao.

Gia Lai: Khơi lên khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, Cao nguyên xanh vì sức khỏe”- Ảnh 5.

Cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên TP. Pleiku được truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Bá Bính

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; Đảng bộ TP. Pleiku chỉ đạo các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở tăng cường tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các sự kiện, các ngày kỷ niệm bằng nhiều hình thức, nhất là sử dụng ưu thế của mạng xã hội (Zalo, Facebook, Youtube...) để tổ chức các cuộc thi tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác. Nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong toàn Đảng bộ thành phố; phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến làm theo gương Bác.

Chủ động xây dựng kế hoạch của tập thể đưa vào chương trình, kế hoạch nhiệm vụ hàng năm, xác định nội dung đột phá tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII đề ra. Đổi mới tư duy, cách làm, tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả, thích ứng với mô hình tổ chức mới và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan. Tiếp tục gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử nơi công cộng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XIII tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Kiên quyết xử lý đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với những trường hợp có sai phạm, cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, biến khát vọng xây dựng “Đô thị thông minh, thành phố cao nguyên xanh vì sức khỏe” trở thành hiện thực; trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Pleiku tranh thủ thời cơ, tận dụng nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các khâu đột phá, sáng tạo và giải quyết những vấn đề bức thiết của thực tiễn địa phương.


Chủ đề bạn có thể quan tâm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top