Reatimes.vn

Hà Nội lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Hà Nội lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện, TP. Hà Nội.
03:02, 18/07/2018

Theo đó, Hội đồng thẩm định giúp Chủ tịch UBND thành phố thẩm định về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện, TP. Hà Nội.

Hội đồng thẩm định bao gồm 20 thành viên, với ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TNMT làm Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Minh Mười - Phó Giám đốc Sở TNMT làm Phó Chủ tịch Hội đồng, còn lại 18 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ngành giữ vai trò Ủy viên Hội đồng thẩm định.

Sở TNMT Hà Nội sẽ là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định có thể mời các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia và các nhà khoa học để tham gia với tư cách là Ủy viên hội đồng thẩm định nếu cần thiết.

Kế hoạch nhằm mục đích công bố công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) của TP. Hà Nội đã được Chính phủ phê duyệt làm cơ sở thực hiện quản lý và sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của Thành phố cho mỗi quận, huyện, thị xã làm cơ sở hoàn thiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện.

Bên cạnh đó, Hội đồng thẩm định tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trong thời gian sớm nhất để cụ thể hóa nội dung điều chỉnh quy hoạch của Thành phố đã được phê duyệt; đáp ứng kịp thời cho yêu cầu về quản lý đất đai, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Nguồn: interner

Nguồn: internet

Trước đó, ngày 25/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) TP. Hà Nội.

Theo đó, về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đối với đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp kỳ cuối (2016-2020) tổng số chuyển sang là 28.200,41ha, riêng đến năm 2020 là 7.801,95ha; Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở, kỳ cuối chuyển đổi 1.467,74ha, năm 2020 là 392,49ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp kỳ cuối tổng số 1.126,92ha, năm 2020 là 381,26ha. Trong đó, dịch chuyển này kỳ cuối chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 50,23ha; đất ở đô thị 105,61ha, đất ở nông thôn 172,75ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 2,39ha; đất phát triển hạ tầng 223,80ha, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 171,96ha, đất quốc phòng 116,61ha, đất mục đích an ninh 0,46ha.

Về phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020). Trong năm 2020: đất nông nghiệp là 17.429ha; đất phi nông nghiệp 159.716ha, trong đó đất quốc phòng 11.224ha, đất an ninh 788ha, đất thương mại dịch vụ 4.641ha, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 841ha, đất phát triển hạ tầng 52.770ha, đất ở tại nông thôn 31.199ha, đất ở tại đô thị 14.041ha.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn góp ý, Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổng hợp, tổ chức thẩm định theo quy định, có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã về kết quả thẩm định; trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ và làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua. Thời hạn hoàn thành trong tháng 7/201 8.

UBND các quận, huyện, thị xã hoàn chỉnh hồ sơ và trình HĐND cùng cấp thông qua; UBND cấp huyện nộp 03 bộ hồ sơ kèm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) để thẩm định. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trình UBND TP Hà Nội xét duyệt. Thời hạn hoàn thành trong tháng 8/2018.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP