Hải phát phát hành cổ phiếu

Hải Phát lên kế hoạch tăng vốn điều lệ vượt mức 6.000 tỷ đồng

Hải Phát lên kế hoạch tăng vốn điều lệ vượt mức 6.000 tỷ đồng

Tài chính bất động sản

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hải Phát Invest (HPX) dự trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Lên đầu trang
Top