Aa

Hải Phát lên kế hoạch tăng vốn điều lệ vượt mức 6.000 tỷ đồng

Thứ Hai, 01/04/2024 - 17:42

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Hải Phát Invest (HPX) dự trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành 315,2 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 3.152 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ gần 3.042 tỷ đồng lên gần 6.194 tỷ đồng.

Trong đó, Hải Phát Invest dự kiến phát hành 15,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 5%. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 152 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cũng dự kiến phát hành 159,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 2:1.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến chào bán 140,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 10.000 đồng/cp, huy động 1.403,1 tỷ đồng từ các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư). Trong đó, cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể theo thứ tự ưu tiên. Theo đó, thứ nhất là tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty. Thứ hai là đầu tư góp vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con. Thứ ba là đầu tư phát triển các dự án của công ty bao gồm các dự án hiện có và tìm kiếm đầu tư các dự án mới. Cuối cùng là bổ sung nguồn vốn kinh doanh, các khoản chi cần thiết, hợp pháp khác.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Hải Phát Invest ghi nhận hơn 4.709 tỷ đồng tổng nợ phải trả, giảm gần 1.300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Song, chỉ có 820 tỷ đồng là nợ dài hạn, còn lại là nợ phải trả ngắn hạn với 3.889 tỷ đồng. Trong đó, khoản vay và nợ tài chính ngắn hạn chiếm 47%, đạt 1.828 tỷ đồng.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023, Hải Phát cho biết ngày 28/10/2024 sẽ phải trả 248,8 tỷ đồng trái phiếu phát hành do CTCP Chứng khoán Dầu khí tư vấn; ngày 5/11/2024 sẽ phải trả 193,88 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán MB tư vấn; ngày 31/12/2024 sẽ phải trả 300 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán Smart Invest tư vấn; ngày 25/11/2024 sẽ phải trả trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán Bảo Việt tư vấn phát hành.

Ngoài ra, đối với trái phiếu dài hạn, ngày 25/8/2025, Đầu tư Hải Phát cũng sẽ phải trả 498 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán Smart Invest tư vấn phát hành.

Như vậy, lịch trả trái phiếu đáo hạn chủ yếu nằm trong quý IV/2024. Do đó công ty đang lên kế hoạch huy động vốn để có dòng tiền đáo nợ vay và trả nợ trái phiếu đến hạn vào cuối năm 2024.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top