Aa

Hậu Giang đã giải ngân gần 1.500 tỷ vốn đầu tư công

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Chủ Nhật, 04/06/2023 - 11:08

Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Hậu Giang là 5.662,997 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/5/2023, tổng khối lượng thực hiện 1.421,422 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có báo cáo 112/BC-UBND về chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 và một số nhiệm vụ tháng 6/2023.

Trong đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 thực hiện được 3.174 tỷ đồng, tăng 4,76% so với tháng trước và tăng 11,3% so với cùng kỳ; lũy kế được 14.498 tỷ đồng, tăng 13,09% so với cùng kỳ và đạt 37,19% kế hoạch.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tăng 3,23% so với tháng trước và tăng 13,91% so với cùng kỳ; trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,28% so với tháng trước và tăng 8,26% so với cùng kỳ; ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 248,33% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 1,79% so với tháng trước và tăng 5,79% so với cùng kỳ. Chỉ số IPP dự tính 5 tháng tăng 13,92% so với cùng kỳ.

Về phát triển doanh nghiệp, Hậu Giang có 66 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn 221 tỷ đồng, so với tháng trước bằng 94,29% về số doanh nghiệp và tăng 12,47% về số vốn doanh nghiệp; so với cùng kỳ bằng 85,71% về số doanh nghiệp và bằng 31,3% về số vốn doanh nghiệp. Lũy kế có 330 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tổng vốn 1.129 tỷ đồng, so cùng kỳ bằng 80,1% về số doanh nghiệp và bằng 40,92% về số vốn doanh nghiệp. Tổ chức cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang lần thứ III năm 2023 đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Trong tháng, không có doanh nghiệp đăng ký giải thể và tạm ngưng hoạt động. Lũy kế có 21 doanh nghiệp đăng ký giải thể, tổng vốn 28,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 67% về số doanh nghiệp và giảm 73,44% về vốn doanh nghiệp; có 106 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng, tổng số vốn 122,8 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 23,19% về số doanh nghiệp và giảm 84,88% về số vốn doanh nghiệp.

hậu giang
Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thông qua vào ngày 27/4/2023, với số phiếu thống nhất thông qua 30/30, đạt 100%

Về thu hút đầu tư trong nước, trong tháng cấp mới 1 chủ trương đầu tư ngoài khu công nghiệp, với số vốn 5,36 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay cấp mới 5 chủ trương đầu tư ngoài khu công nghiệp, với số tổng số vốn là 546 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 348 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư 170.438 tỷ đồng. Trong đó, có 273 dự án ngoài khu, cụm công nghiệp với tổng số vốn là 20.277 tỷ đồng và 71 dự án trong khu công nghiệp với tổng số vốn là 149.802 tỷ đồng, 5 dự án trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với tổng số vốn là 337 tỷ đồng. Trong tháng, tỉnh thu hồi 1 chủ trương đầu tư, với số vốn 0,7 tỷ đồng; lũy kế thu hồi 2 chủ trương đầu tư với tổng số vốn 20,7 tỷ đồng.

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), lũy kế từ đầu năm đến nay cấp mới 1 dự án FDI với số vốn là 23,620 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 25 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký 631,041 triệu USD.

Tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh Hậu Giang đến nay là 5.662,997 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/5/2023, tổng khối lượng thực hiện 1.421,422 tỷ đồng, đạt 25,1% kế hoạch, tương đương so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân 1.324,303 tỷ đồng, đạt 23,39% kế hoạch, thấp hơn 1,42% so với cùng kỳ (do mới tăng thêm 710,764 tỷ đồng vào tổng vốn kế hoạch đầu tư công).

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện được 1.894,57 tỷ đồng, tăng 1,43% so với tháng trước và tăng 7,29% so với cùng kỳ, lũy kế được 8.813 tỷ đồng, tăng 9,03% so với cùng kỳ và đạt 39,2% kế hoạch (kế hoạch là 22.412,73 tỷ đồng).

Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thông qua vào ngày 27/4/2023, với số phiếu thống nhất thông qua 30/30, đạt 100%. Tỉnh đang hoàn chỉnh hồ sơ theo ý kiến Hội đồng thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trước đó, ngày 4/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND phê duyệt Tổng đồ án Quy hoạch chung đô thị Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2023, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023.

Bên cạnh đó, các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo (Nghị quyết số 04-NQ/TU), Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, Chương trình số 03/CTr-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về công tác của UBND tỉnh Hậu Giang năm 2023; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 19/1/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 30/1/2023 của UBND tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024) và thực hiện nghiêm Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 28/2/2023 của UBND tỉnh về quy chế làm việc của UBND tỉnh; đồng thời, chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh trong triển khai thực hiện./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top