Reatimes.vn

Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 7286/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ về việc hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2022 cho nhiều nhiệm vụ, dự án...
06:15, 17/10/2022

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Văn bản số 7286/BKHĐT-TH gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn Ngân sách Trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án được bổ sung vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương căn cứ danh mục dự án đã được Chính phủ tổng hợp từ đề xuất của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2022 được bổ sung, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới, bảo đảm đúng quy định.

Cùng với đó, tổng hợp phương án phân bổ, giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2022, danh mục, mức vốn bố trí của từng nhiệm vụ, dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 20/10/2022. 

Đối với danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc bí mật Nhà nước, đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương gửi văn bản tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số vốn được bổ sung đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính chính xác của thông tin số liệu của dự án, mức vốn phân bổ cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị Bộ Tài chính thực hiện kiểm tra việc phân bổ và thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các dự án được bổ sung kế hoạch năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định, không thực hiện thanh toán cho các dự án nằm ngoài danh mục dự án đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 09/8/2022 và số 18/TTr-CP ngày 09/8/2022./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP