Reatimes.vn

Bộ Tài chính đề nghị địa phương rà soát cấp vốn cho Quỹ phát triển đất

Bộ Tài chính đề nghị địa phương rà soát cấp vốn cho Quỹ phát triển đất

Theo luật hiện hành, địa phương sẽ không được sử dụng trực tiếp nguồn thu tiền sử dụng đất, thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất trước khi nộp vào ngân sách để trích lập Quỹ phát triển đất.
14:02, 09/09/2022

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 347/TTg-NN ngày 15/4/2022, Bộ Tài chính xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất.

Trong thời gian tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đã có Công văn số 4507/BTC-QLCS ngày 19/5/2022 hướng dẫn các địa phương cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất, đảm bảo quản lý chặt chẽ, hiệu quả nguồn vốn được cấp.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính nhận được phản hồi của một số địa phương đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn một số nội dung để thống nhất trong tổ chức thực hiện. Do đó, Bộ Tài chính có Công văn số 8114/BTC-QLCS nhằm làm rõ thêm cơ sở pháp lý và công tác tổ chức thực hiện.

Thứ nhất, các địa phương không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để trích lập Quỹ.

Trước đó, Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định hàng năm, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được trích từ 30% đến 50% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, thành phố (sau khi trừ các khoản chi để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí có liên quan khác) để thành lập Quỹ phát triển đất.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính nhấn mạnh pháp luật hiện hành đã thay đổi, theo đó các địa phương không sử dụng trực tiếp nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để trích lập Quỹ phát triển đất.

Việc sử dụng ngân sách Nhà nước (bao gồm cả tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp vào ngân sách nhà nước) để hỗ trợ vốn điều lệ, cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát thực tế việc hỗ trợ vốn điều lệ, cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất. Nếu việc thực hiện đã triển khai chưa phù hợp, các đơn vị báo cáo cấp có thẩm quyền của Tỉnh, Thành phố để điều chỉnh lại cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

Thứ hai, các địa phương không sử dụng nguồn vốn hoạt động của Quỹ để chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Bộ Tài chính cho biết quy định mới, các địa phương chỉ được ứng vốn cho Tổ chức được nhận vốn ứng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không sử dụng Quỹ phát triển đất để trực tiếp chi hỗ trợ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng mà chỉ được thực hiện ứng vốn theo quy định.

Thứ ba, địa phương không sử dụng nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn trả vốn ứng từ Quỹ phát triển đất.

Trước đây, quy định việc vốn ứng để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch sau đó đấu giá quyền sử dụng đất, phải được hoàn trả từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

Song, pháp luật hiện hành quy định toàn bộ số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất phải được nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước đồng thời không được sử dụng trực tiếp nguồn thu này để hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất trước khi nộp vào ngân sách Nhà nước.

Do vậy, việc hoàn trả vốn ứng (chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch) cho Quỹ phát triển đất do ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước (trên cơ sở dự toán được cấp có thẩm quyền giao).

Thứ tư, nguồn vốn của Quỹ phát triển đất do ngân sách Nhà nước cấp, hỗ trợ hoặc thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện quản lý, kiểm soát theo quy định. Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước thực hiện kiểm soát các khoản chi hoạt động bộ máy của Quỹ phát triển đất theo cơ chế tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định…

Bộ Tài chính giải thích rõ hơn, nguồn vốn của Quỹ phát triển đất do ngân sách Nhà nước cấp, hỗ trợ hoặc thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các khoản thu không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc tổ chức tín dụng.

Kho bạc Nhà nước sẽ thực hiện kiểm soát các khoản chi hoạt động bộ máy của Quỹ phát triển đất theo cơ chế tự chủ tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách (nếu có), không bao gồm các nội dung chi ứng vốn và hoàn trả vốn ứng của Quỹ phát triển đất./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP