Aa

Thành lập Ban chỉ đạo lập Quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030

Linh Chi
Linh Chi hoanguyen1304@gmail.com
Thứ Ba, 19/05/2020 - 10:31

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung là Trưởng ban Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030; Phó Trưởng ban gồm các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định 2015/QĐ-UBND thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung là Trưởng ban Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng ban gồm các Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Doãn Toản. Thường trực Ban Chỉ đạo là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành TP, đại diện lãnh đạo: Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND TP, Văn phòng UBMTTQ Việt Nam TP, các ban của HĐND TP: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Đô thị, Pháp chế.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là tổ chức triển khai, tham mưu giúp UBND TP xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định của Luật Quy hoạch và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Đồng thời, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai lập Quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; định kỳ tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo để nắm tình hình, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc các vấn đề lớn, quan trọng, Ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, cho ý kiến.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm làm việc với các ban, bộ, ngành Trung ương, đơn vị tư vấn trong quá trình triển khai lập Quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Về nguyên tắc hoạt động, Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập thể thảo luận, Trưởng ban Chỉ đạo kết luận và chỉ đạo thực hiện. Hoạt động của Ban Chỉ đạo đề cao quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật... Những vấn đề lớn, phức tạp được tham khảo ý kiến các chuyên gia và các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan trước khi đưa ra Ban Chỉ đạo thảo luận, quyết định.

Trước đó, ngày 26/3, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND, triển khai công tác chuẩn bị lập Quy hoạch TP. Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo kế hoạch, UBND TP xem xét thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch thành phố để chỉ đạo hoạt động tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã trong quá trình xây dựng nhiệm vụ quy hoạch, xây dựng quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản pháp lý liên quan.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top