Aa

Thành lập Tổ điều phối Vùng Thủ đô của TP. Hà Nội

Chủ Nhật, 11/12/2022 - 10:42

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4854/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ điều phối Vùng Thủ đô của TP. Hà Nội.

Tổ điều phối Vùng Thủ đô của TP. Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng (Chủ tịch UBND thành phố) trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án trọng điểm có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4854/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ điều phối Vùng Thủ đô của TP. Hà Nội.

Theo quyết định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội là Tổ trưởng Tổ điều phối Vùng Thủ đô của TP. Hà Nội; đại diện lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội là Tổ phó Tổ điều phối; thành viên Tổ điều phối gồm các sở, ngành của thành phố.

Các thành viên Tổ điều phối hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng Tổ điều phối phân công. Tổ điều phối có một số chuyên viên giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, biên chế thuộc các sở, ngành liên quan. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực của Tổ điều phối, sử dụng bộ máy giúp việc để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ điều phối…

Tổ điều phối giúp việc cho UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố. Tổ điều phối có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng (Chủ tịch UBND thành phố) trong việc đề xuất các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, nhiệm vụ, dự án trọng điểm có quy mô vùng và có tính chất liên kết vùng.

Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, điều phối, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động trong các nội dung, lĩnh vực phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ.

Phối hợp với các bộ thuộc ngành dọc và các sở, ngành của các tỉnh trong Vùng Thủ đô để kịp thời phối hợp, giải quyết những vấn đề liên tỉnh, thành phố thuộc thẩm quyền; cập nhật, đề xuất những cơ chế, chính sách phát triển vùng thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

Ngoài ra, Tổ điều phối theo dõi, đôn đốc và giúp Chủ tịch UBND thành phố giải quyết các vấn đề điều phối thuộc thẩm quyền của thành phố trong Vùng Thủ đô. 

Tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về tình hình thực hiện nhiệm vụ. 

Chủ trì, phối hợp một số hoạt động chung của các tổ điều phối cấp tỉnh trong vùng theo hướng dẫn của Văn phòng Hội đồng điều phối vùng./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top