Aa

Thủ tướng đồng ý cho Quảng Nam chuyển đổi hơn 80ha đất rừng sản xuất để làm khu công nghiệp

Thứ Hai, 07/11/2022 - 15:00

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 968/TTg-NN về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa (tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, Thủ tướng đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng đối với 80,13ha rừng trồng sản xuất tại 2 xã Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Quảng Nam sẽ trồng rừng thay thế diện tích chuyển đổi để làm khu công nghiệp.

Để triển khai những thủ tục tiếp theo, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Khu công nghiệp và Đô thị An An Hòa (chủ đầu tư) nghiên cứu Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để lập các hồ sơ thủ tục liên quan thực hiện việc trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng sang thực hiện dự án theo đúng quy định (tự tổ chức trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh).

Sau khi thực hiện xong nghĩa vụ trồng rừng thay thế, chủ đầu tư có văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chủ đầu tư lập các thủ tục liên quan để thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế theo đúng quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra kỹ, hướng dẫn công ty hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng; rà soát nhu cầu thực tế, xác định vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng, đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt… đảm bảo đúng quy định trước khi trình UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng. Rà soát, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, bổ sung diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án này vào Quy hoạch tỉnh; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật, bổ sung vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Khu công nghiệp cơ khí ô tô Trường Hải đã giúp thay đổi cơ cấu kinh tế của Quảng Nam, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng để thực hiện dự án theo đúng quy định. Trong đó, lưu ý việc quyết định chuyển mục đích và tổ chức chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích rừng nêu trên chỉ được thực hiện sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 19 và 23 Luật Lâm nghiệp, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đất đai, quy hoạch và đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, cập nhật, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để triển khai dự án, đúng quy định của pháp luật.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 397/QĐ-TTg ngày 19/3/2021 và được sửa đổi, bổ sung địa điểm triển khai dự án tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 23/9/2022. Dự án có quy mô 435,8ha và được thực hiện tại 2 xã Tam Anh Bắc và Tam Anh Nam (thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai) với tổng số vốn đầu tư dự kiến là 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 462 tỷ đồng, dự án được thực hiện 50 năm kể từ ngày 19/3/2021.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top