Aa

Tiếp tục ưu tiên vốn cho các dự án quan trọng quốc gia

Thứ Năm, 28/07/2022 - 06:30

Bộ Tài chính đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển. Trong đó, ưu tiên bố trí dự toán thực hiện các dự án quan trọng quốc gia.

Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023 và kế hoạch dự toán - NSNN 3 năm 2023 - 2025, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng dự toán chi đầu tư phát triển. Trong đó, ưu tiên bố trí dự toán thực hiện các dự án quan trọng quốc gia.

Cụ thể, dự toán chi đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Nhà nước (bao gồm cả nguồn vốn ODA (vốn vay và vốn viện trợ), vốn viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc nguồn thu NSNN, vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn thu xổ số kiến thiết, nguồn thu từ bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp, nguồn thu tiền sử dụng đất) được xây dựng theo các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của Ngân sách Nhà nước trong năm.

Việc xây dựng dự toán phải phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, việc điều chuyển nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022 và tiến độ triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục ưu tiên vốn cho các dự án quan trọng quốc gia, dự án giải ngân vốn nhanh. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính lưu ý, ưu tiên bố trí dự toán năm 2023 để đẩy mạnh thực hiện các dự án quan trọng, cấp thiết, có tác động lan tỏa, có khả năng giải ngân nhanh, có ý nghĩa quan trọng với phát triển kinh tế - xã hội; các dự án hoàn thành trong năm 2023.

Bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư.

Mức bố trí vốn cho từng nhiệm vụ phải phù hợp với Nghị quyết 43/2022/QH15, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, việc điều chuyển nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022; tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2023.

Bộ, ngành, địa phương lập riêng dự toán năm 2023 cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mức bố trí 2 năm 2022 - 2023 đối với các nhiệm vụ này theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15, chi tiết theo ngành, lĩnh vực, kèm phụ lục chi tiết từng chương trình, dự án, nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; quyết định phê duyệt; tổng mức đầu tư được duyệt; thời hạn khởi công - hoàn thành; số bố trí dự toán năm 2022, số điều chuyển - nếu có và ước thực hiện đến 31/1/2023; đề xuất dự toán năm 2023 (kèm theo thuyết minh).

Hỗ trợ không quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân sách Trung ương

Thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN về tổng mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển hằng năm của ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để triển khai một số chương trình, dự án lớn, đặc biệt quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương tối đa không vượt quá 30% tổng chi đầu tư xây dựng cơ bản của ngân sách trung ương.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top