Aa

TP. Cần Thơ công bố danh mục dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Năm, 20/06/2024 - 08:59

Danh mục quy hoạch chi tiết 1/500 của thành phố có 3 đồ án. Trong đó, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Trung tâm văn hóa Tây Đô có diện tích khoảng 69,4ha; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Thốt Nốt, diện tích 23ha và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng - đường tỉnh 923) diện tích khoảng 139,21ha.

Mới đây, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ ký Quyết định 1366/QĐ-UBND, ban hành danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố.

Trong đó, đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có phạm vi toàn bộ địa giới hành chính TP. Cần Thơ, diện tích khoảng 144.040ha. Kế hoạch này đã có chủ trương điều chỉnh tổng thể từ năm 2020, dự kiến phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể năm 2024 - 2025. UBND thành phố có trách nhiệm tổ chức lập, rà soát và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

TP. Cần Thơ công bố danh mục dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị- Ảnh 1.

Quy hoạch quận Ninh Kiều trở thành hạt nhân của thành phố trong quá trình hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ, ngân hàng, tài chính, giáo dục - đào tạo, y tế.

Bên cạnh đó, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ với diện tích 831,76ha; thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền với diện tích 813,59ha; thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai với diện tích 972,13ha; thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh với diện tích 651,89ha; thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh với diện tích 1.879 ha.

Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với diện tích khoảng 2.923ha; quận Cái Răng, diện tích 6.680ha; quận Bình Thủy, diện tích 7.113ha; quận Thốt Nốt với diện tích 12.163ha.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của quận Ô Môn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (giai đoạn 1) có diện tích khoảng 1.619ha.

Ngoài ra, danh mục quy hoạch chi tiết 1/500 của thành phố có 3 đồ án. Trong đó, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Trung tâm văn hóa Tây Đô tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng có diện tích khoảng 69,4ha; điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 Khu công nghiệp Thốt Nốt, diện tích 23ha và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng - đường tỉnh 923) diện tích khoảng 139,21ha.

TP. Cần Thơ công bố danh mục dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị- Ảnh 2.

Dự án Khu đô thị mới tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng (Trung tâm văn hóa Tây Đô) vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. (Ảnh: Hữu Lễ)

UBND TP. Cần Thơ giao Sở, ban ngành và đơn vị liên quan, UBND quận, huyện được giao lập quy hoạch tại Quyết định này, tổ chức đăng tải thông tin Danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp và hướng dẫn Sở, ban ngành, đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị (cấp thành phố) theo quy định pháp luật. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND thành phố bổ sung Danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị để tổ chức lập quy hoạch phù hợp theo quy định.

Đối với UBND quận, huyện, tổ chức rà soát, lập và ban hành Danh mục dự án quy hoạch xây dựng, dự án quy hoạch đô thị trên địa bàn quận, huyện, lập kế hoạch bố trí kinh phí phục vụ công tác lập quy hoạch theo đúng quy định. Trường hợp, thực hiện các nhiệm vụ do thành phố giao thì đăng ký bổ sung kinh phí để thực hiện nhiệm vụ.

Chủ trì tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Định kỳ, gửi báo cáo theo quy định về chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng về Sở Xây dựng, làm cơ sở tham mưu UBND thành phố xem xét quyết định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và đơn vị liên quan, tham mưu đề xuất UBND thành phố bố trí kế hoạch vốn thực hiện công tác lập quy hoạch nêu trên, đảm bảo phù hợp theo quy định pháp luật hiện hành.

TP. Cần Thơ công bố danh mục dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị- Ảnh 3.

Cầu Vàm Cống kết nối với TP.HCM qua Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang, tạo động lực phát triển logistics, Khu công nghiệp VSIP Vĩnh Thạnh, góp phần thu hút đầu tư cho TP. Cần Thơ.

UBND thành phố đề nghị cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ lập quy hoạch, tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn TP. Cần Thơ, trên cơ sở rà soát, đánh giá sự phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển của thành phố và tình hình thực tiên, đảm bảo sử dụng tiết kiệm kinh phí, đạt hiệu quả và quy định pháp luật hiện hành./.

Theo Quyết định 1519/QD-TTg ngày 2/12/2023 phê duyệt quy hoạch TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phương án quy hoạch hệ thống đô thị và tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn:

1. Phương án phát triển hệ thống đô thị

a) Tổ chức triển khai quy hoạch xây dựng và đầu tư phát triển đô thị theo kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ được cấp có thẩm quyên phê duyệt.

b) Về quy mô, cấu trúc hệ thống đô thị

TP. Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc trung ương có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí của đô thị theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Mô hình phát triển đô thị định hướng như sau:

+ Các đơn vị hành chính thuộc 05 quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt là vùng tập trung các chức năng đô thị, dân cư mật độ cao. Định hướng phát triển huyện Phong Điền thành thị xã Phong Điền là đô thị sinh thái đặc thù. Ưu tiên nguồn lực thực hiện quy hoạch phân khu và phát triển các đô thị mới dọc theo các đường trục chính của thành phố; phát triển đô thị mới, dịch vụ chất lượng cao dọc sông Hậu sau khi di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, công nghệ cũ.

+ Các đơn vị hành chính đô thị cấp huyện được thành lập theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính và hệ thống các đơn vị hành chính đô thị cấp phường, thị trấn thuộc cấp huyện (tại Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh); chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tăng cường các loại sinh kế phi nông nghiệp cho người dân cũng như phát triển các cấu trúc đô thị sinh thái đặc thù, trong đó:

Đến năm 2030, khu vực thị trấn thuộc huyện phấn đấu đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

Khu vực nông thôn (xã) đạt tiêu chuẩn loại đô thị sẽ được phân loại thành đơn vị hành chính đô thị theo quy định pháp luật hiện hành. Trước mắt, ưu tiên đầu tư phát triển xã Trung An đạt tiêu chuẩn đô thị loại V khi đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định.

c) Về tính chất đô thị

- TP. Cần Thơ là đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào 03 chiến lược chính: (1) các kết nối và thu hút hạ tầng liên vùng về đường sắt, hàng không, đường thủy và đường bộ cao tốc; (2) bố cục các vùng chức năng tập trung, cung cấp các dịch vụ cho toàn vùng; (3) phát triển đô thị theo hướng tiên phong cho những mô hình phát triển đô thị đặc thù của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Đô thị sinh thái sông nước cao cấp nhất dọc sông Hậu, lấy sông Hậu là mặt tiền chính cho toàn thành phố, phát triển bản sắc của từng quận, huyện thành đô thị bên các sông nhánh.

- Đô thị hiện đại: Xây dựng Cần Thơ trở thành đô thị hiện đại, xanh, thân thiện với mội trường. Phát triển trục hạ tầng đa phương thức dọc theo trục hành lang kinh tế Đông – Tây, đường sắt trên cao phục vụ cảnh quan, du lịch dọc sông Hậu; phát triển đô thị gắn với nhà ga, đường sắt, sân bay.

Đô thị thông minh: Đô thị số gắn với phát triển kinh tế số, tích hợp kỹ thuật số để nâng cao hiệu quả của hệ thống hạ tầng cứng, nhất là hạ tầng giao thông.

2. Phương án phát triển khu vực nông thôn

a) Tổ chức triển khai cụ thể việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính huyện, xã theo quyết định của cấp có thẩm quyển.

b) Các điểm dân cư nông thôn được phát triển theo định hướng hiện đại hóa nông thôn gắn với việc tổ chức lại mô hình kinh tế và cơ cấu ngành nghề. Phát triển mô hình nông thôn mới theo các tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu.

c) Các khu định cư nông thôn được tổ chức không gian phát triển theo 04 mô hình chính: (1) định cư vùng lúa; (2) định cư vùng miệt vườn sông nước; (3) nông trại hiện đại; (4) nông trường và không gian miệt vườn trung tâm.

3. Phương án phát triển vùng huyện

a) Tổ chức triển khai việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Khai thác hiệu quả các chức năng chính với các vùng huyện phát triển dựa trên thế mạnh và điều kiện thực tế gồm: huyện Vĩnh Thạnh, huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ (các chức năng còn lại sẽ được cụ thể hóa ở các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị... phù hợp với tình hình thực tế và quỹ đất của từng quận, huyện).


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top