TPBank bán cổ phiếu riêng lẻ

UBCK Nhà nước đã nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TPBank

UBCK Nhà nước đã nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của TPBank

Ngân hàng

Ủy ban chứng khoán đề nghị ngân hàng thông báo cho nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu tại ngân hàng, và Ngân hàng chỉ được phát hành cho nhà đầu tư sau khi tiền đã chuyển vào tài khoản phong tỏa nói trên theo quy định.

Lên đầu trang
Top