Reatimes.vn

Vĩnh Phúc: Kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án không phù hợp, tuyệt đối không hợp thức hóa cho sai phạm

Vĩnh Phúc: Kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án không phù hợp, tuyệt đối không hợp thức hóa cho sai phạm

Tỉnh Vĩnh Phúc vừa chỉ đạo kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án nếu không còn phù hợp, không hiệu quả và tuyệt đối không hợp thức cho các sai phạm, không làm thất thoát, lãng phí nguồn vốn Ngân sách Nhà nước.
14:00, 06/12/2022

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh triển khai, cụ thể hóa thông báo. Trong đó, khẩn trương thực hiện phối hợp với các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư để xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả các nhà thầu) có liên quan trong việc đã để xảy ra chậm tiến độ dự án. Đồng thời, rà soát phân loại các dự án theo tình hình thực hiện và hiệu quả đầu tư; kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án nếu không còn phù hợp và không hiệu quả.

dự án sai phạm Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án không phù hợp, tuyệt đối không hợp thức hóa cho dự án sai phạm. (Ảnh: IT)

Bên cạnh đó, tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chấn chỉnh nghiêm các vi phạm liên quan. Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định, tuyệt đối không hợp thức hóa cho các sai phạm, không làm thất thoát, lãng phí vốn Ngân sách Nhà nước (trường hợp phải điều chỉnh tờ trình yêu cầu khẩn trương tham mưu điều chỉnh), đôn đốc các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ báo cáo HĐND tỉnh theo đúng quy định.

Theo đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư có dự án thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư: Khẩn trương chỉ đạo xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm các tổ chức, cá nhân (bao gồm cả các nhà thầu) có liên quan trong việc để xảy ra chậm tiến độ dự án, rà soát phân loại các dự án theo tình hình thực hiện và hiệu quả đầu tư, kiên quyết tạm dừng, chấm dứt các dự án nếu không còn phù hợp, không hiệu quả; tổ chức kiểm điểm việc triển khai, thực hiện các dự án; chủ động thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo xử lý dư tạm ứng, nhất là tạm ứng quá hạn, thanh quyết toán dự án theo quy định./.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP