Aa

Xác định giá trị quyền sử dụng đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất

Thứ Tư, 19/10/2016 - 06:55

Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tài sản trên đất được hoàn trả khi Nhà nước thu hồi đất và việc quản lý, sử dụng số tiền hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường về đất.

Dự thảo nêu rõ cách xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản khi Nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai.

Việc xác định giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất đã tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật mà không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước để hoàn trả cho chủ sở hữu tài sản được thực hiện tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất quy định nêu trên là tổng giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền với đất thu hồi. Giá trị còn lại của từng tài sản gắn liền với đất đối với mỗi loại tài sản gắn liền với đất được xác định như sau: Giá trị còn lại của cây trồng, vật nuôi được xác định bằng mức bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi quy định tại Điều 90 Luật Đất đai năm 2013.

Giá trị còn lại của nhà, vật kiến trúc, công trình xây dựng khác gắn liền với đất (gọi tắt là công trình xây dựng gắn liền với đất) được xác định theo công thức sau:

Giá trị còn lại của công trình xây dựng gắn liền với đất = Tỷ lệ % chất lượng còn lại của công trình xây dựng gắn liền với đất x Giá xây dựng mới của công trình xây dựng gắn liền với đất.

Việc giao đất, cho thuê đất đã thu hồi (bao gồm cả tài sản gắn liền với đất) cho người khác sử dụng thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại pháp luật về đất đai.

Dự thảo cũng đề xuất cách xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất để hoàn trả cho người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất. Cụ thể giá trị quyền sử dụng đất để hoàn trả cho người sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được xác định như sau:

Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất ở được Nhà nước giao, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất:

Giá trị quyền sử dụng đất để hoàn trả = Diện tích có nguồn gốc đã nộp tiền sử dụng đất ghi cụ thể tại quyết định thu hồi đất (*) x Giá đất theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Bảng giá đất

Ghi chú: (*) Diện tích có nguồn gốc đã nộp tiền sử dụng đất ghi cụ thể tại quyết định thu hồi đất không bao gồm diện tích đất công cộng không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc được miễn tiền sử dụng đất.

Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì giá trị quyền sử dụng đất để hoàn trả là tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê đất với giá đất tại thời điểm Nhà nước quyết định thu hồi đất, theo phương pháp xác định nộp tiền thuê đất trước đây...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top