Aa

Bình Định: Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh

Thứ Năm, 16/11/2023 - 16:10

UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, bên mời thầu về nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư, bên mời thầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm công tác đấu thầu theo Luật Đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu và các quy định khác có liên quan công tác đấu thầu.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ và lộ trình quy định tại Điều 37 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Việc cung cấp, đăng tải thông tin đấu thầu; lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định và phê duyệt E-HSMT; đánh giá E-HSDT, E-HSĐXKT, E-HSĐXTC; thẩm định các nội dung trong đấu thầu; phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và việc ký kết, thực hiện hợp đồng; giải quyết các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại trong đấu thầu và xử lý vi phạm trong đấu thầu thực hiện theo đúng quy định.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình thực hiện công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh; kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc (nếu có), tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong phạm vi quản lý của mình và thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo về đấu thầu; nâng cao chất lượng nội dung báo cáo, số liệu phải đầy đủ và trung thực; thời gian báo cáo tuân thủ theo đúng quy định./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top