Aa

Bình Định đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2023

Khánh Hòa
Khánh Hòa khanhhoa.13590@gmail.com
Thứ Năm, 27/04/2023 - 10:57

UBND tỉnh Bình Định đặt mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 1/2024 sẽ giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023. Trường hợp đơn vị, địa phương không giải ngân hết, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Nỗ lực hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu đề ra

Ngày 10/4/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc đẩy mạnh giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý năm 2023.

Theo đó, Bình Định đặt mục tiêu phấn đấu giải ngân đạt 100% tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023. Trong đó, đến hết quý II/2023 đạt trên 40%, hết quý III/2023 đạt trên 60%; đến hết quý IV/2023 đạt trên 90% (riêng kế hoạch vốn năm 2022 được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài sang năm 2023 đạt 100%) và đến hết ngày 31/01/2024 phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch vốn năm 2023.

Về phương án và công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2023, trực tiếp làm việc với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư để kiểm tra đôn đốc, đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công và quyết toán dự án hoàn thành công trình sử dụng vốn nhà nước năm 2023.

Đặc biệt nhất là các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm; giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Qua văn bản chỉ đạo, chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn giao các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công theo lĩnh vực được phân công; kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc trong đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng.
Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tổ chức thực hiện, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023: Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư cần quyết liệt trong chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; chủ động rà soát và báo cáo các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.

UBND tỉnh Bình Định lên kế hoạch tập trung thực hiện công tác hoàn thiện hồ sơ thanh toán, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Các Sở, Ban, ngành phải đẩy mạnh chế độ báo cáo, giám sát tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 2023, gắn công tác giải ngân với công tác thi đua khen thưởng và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu.

Bình Định tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2023
Bình Định tập trung giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2023. Nguồn: Báo Đầu tư

Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn tại dự án giải ngân chậm

Cũng theo UBND tỉnh Bình Định, trên cơ sở hướng dẫn của Trung ương, các cơ quan chủ quản các Chương trình MTQG tổ chức đánh giá sơ kết giữa kỳ trung hạn 2021 – 2025 trong tháng 4/2023, UBND tỉnh chỉ đạo phải kịp thời rà soát điều chuyển kế hoạch vốn các dự án có tiến độ giải ngân chậm sang dự án có tiến độ thực hiện tốt. Các Sở, ngành và địa phương được cho thời hạn đến ngày 01/11/2023 nếu xét thấy không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2023 được giao, thì phải có văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) điều chuyển cho các Sở, ngành, địa phương khác có nhu cầu bổ sung và giải ngân kế hoạch vốn được bổ sung.

Bình Định cũng tăng cường lồng ghép các nguồn vốn, đảm bảo sử dụng vốn tập trung, tiết kiệm, hiệu quả; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí; không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao khẩn trương hoàn thành công tác chuyển nguồn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 theo quy định, đảm bảo đến hết ngày 31/12/2023 giải ngân 100% kế hoạch vốn 2022 kéo dài sang năm 2023. Trường hợp đơn vị, địa phương không giải ngân hết, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và sẽ giảm bố trí vốn kế hoạch năm sau.
Đối với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh có chỉ đạo cần khẩn trương hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện các dự án đầu tư, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Chủ đầu tư dự án thuộc Chương trình xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai dự án (trong đó quy định cụ thể tiến độ hoàn thành, giải ngân toàn bộ nguồn ngân sách Trung ương từ chương trình trong năm 2023) đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đầu tư công, sử dụng nguồn vốn đúng đối tượng, phạm vi, mục đích, mục tiêu sử dụng, đồng thời đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án. Chủ đầu tư phải kịp thời đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao chất lượng công trình là một trong những nhiệm vụ, giải pháp rất quan trọng, cần ưu tiên tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong năm 2023.

Tính đến hết tháng 1/2023, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh Bình Định quản lý đạt 8.505/9.349 tỉ đồng, đạt gần 90,1% kế hoạch năm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top