Aa

Cần Thơ chỉ đạo tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Năm, 27/04/2023 - 08:35

Ngày 24/4, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển ký Công văn số 1409/UBND-KT gửi Giám đốc Sở TN-MT; Giám đốc Sở Nội vụ; Chánh Thanh tra thành phố... tăng cường công tác đăng ký đất đai.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có ý kiến chỉ đạo: Giao Giám đốc Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung được Bộ TN-MT yêu cầu tại Công văn số 2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ ngày 5/4/2023.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện, có nêu rõ thời điểm hoàn thành việc đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trình UBND thành phố xem xét, báo cáo về Bộ TN-MT theo đúng thời gian quy định.

TP Cần Thơ tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

Trước đó, ngày 5/4/2023 Bộ TN-MT có Công văn số 2317/BTNMT-CĐKDLTTĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc về việc tăng cường công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận trong tình hình hiện nay.

Theo Bộ TN-MT, Công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận là nội dung quan trọng trong quản lý đất đai. Hiến pháp năm 2013 đã quy định: “Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ”.

Đồng thời, tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã nêu “Thực hiện đăng ký bắt buộc về quyền sử dụng đất. Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp cho người đã đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật, đồng thời có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn các trường hợp giao dịch không đăng ký tại cơ quan nhà nước”.

Thực hiện pháp luật đất đai năm 2013, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian vừa qua, Bộ TN-MT đã nỗ lực cùng các địa phương thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận. Đến nay, trên địa bàn cả nước đã căn bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Tuy nhiên việc triển khai đăng ký đất đai lần đầu vẫn còn chưa được thực hiện triệt để tại một số địa phương, dẫn đến diện tích đất đai còn lại chưa được cấp Giấy chứng nhận hoặc không thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận không được đưa vào đăng ký để quản lý; công tác đăng ký biến động đất đai, cấp Giấy chứng nhận tại một số nơi còn thực hiện chưa nghiêm, vẫn còn xảy ra tình trạng cán bộ nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Thông báo Kết luận số 410-TB/UBKTTW ngày 30/12/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, để chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, Bộ TN-MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện đăng ký đất đai lần đầu theo đúng quy định của pháp luật, trong đó giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, các ngành, cho từng cơ quan, tổ chức thực hiện.

2. Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính về đất đai đảm bảo phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, trong đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, đặc biệt tại bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.

3. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết thì luận chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định để hạn chế tối đa tiêu cực có thể xảy ra. Thực hiện việc kiểm tra đột xuất công vụ, trong đó tập trung vào các bộ phận trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm của công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ theo quy định.

Cho nên, Bộ TN-MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện và báo cáo cụ thể về kế hoạch thực hiện các nội dung nêu trên, trong đó nêu rõ thời điểm hoàn thành việc đăng ký đất đai lần đầu để Bộ tổng hợp báo cáo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top