Aa

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

Diệu Phan
Diệu Phan phandieu.mtg@gmail.com
Thứ Năm, 23/09/2021 - 08:42

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Quyết liệt kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 6547/VPCP-KTTH ngày 15/9/2021 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2021. Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2021 cho các dự án dự kiến khởi công mới và các nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhiệm vụ quy hoạch ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và lập kế hoạch sử dụng đất các cấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 11.8.2021. Thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công, đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư các dự án.

Đặc biệt, các bộ, cơ quan, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò tiên quyết, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ và hạn chế vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chủ động bố trí một phần vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2021 để chuẩn bị đầu tư đối với các dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-2025, trong đó ưu tiên dự án khởi công mới năm 2022.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần xây dựng… Tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.

Các Bộ: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao tập trung quyết liệt kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; kịp thời nắm bắt, xử lý những khó khăn, vương mắc trong việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý phù hợp theo quy định.

Giai đoạn 2021-2025, Vùng Đông Nam Bộ sẽ tập trung đẩy mạnh kế hoạch đầu tư công

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021

Theo cáo cáo của Bộ Kế hoạch - Đầu tư tại hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ngày 15/9/2021, nhìn chung, tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 của Vùng đã bám sát các quy định, nhiệm vụ, mục tiêu. Kế hoạch đầu tư công của Vùng cũng đáp ứng một phần nhu cầu bố trí vốn cho các dự án cấp bách thuộc danh mục các dự án liên vùng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho biết, mục tiêu của các địa phương là cần xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động rất lớn tại các địa phương vùng Đông Nam Bộ. 

Về kế hoạch đầu tư công năm 2022, Bộ Kế hoạch – Đầu tư đánh giá, cơ bản các địa phương đã xây dựng nhu cầu vốn đầu tư công gắn với kế hoạch đầu tư 2021-2025 theo thứ tự ưu tiên đầu tư về ngành, lĩnh vực, chương trình trọng tâm và các khâu đột phá. Về nhu cầu vốn cân đối ngân sách địa phương, các địa phương xây dựng dựa vào nhu cầu các dự án chuyển tiếp còn thiếu vốn, các dự án lớn khởi công mới trong năm 2022, các dự án đã có trong quy hoạch.

Nhu cầu vốn ngân sách trung ương tăng cao do các địa phương căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và cần đáp ứng nhu cầu vốn để khởi công mới các dự án, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, các địa phương đều có nhu cầu bổ sung vốn ODA cho các dự án hoàn thành và chuyển tiếp, các dự án đã ký hiệp định nhưng chưa được giao vốn trung hạn và các dự án đang hoàn thiện thủ tục ký hiệp định dự án.

 

Đầu tư công năm 2022 dự kiến tăng 8,3% so với kế hoạch năm 2021

 Tại báo cáo số 5876/BC-BKHĐT về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho thấy, dự kiến tổng mức vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 là 516.700 tỷ đồng, tăng 8,3% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 222.000 tỷ đồng (vốn trong nước 187.000 tỷ đồng, vốn nước ngoài 35.000 tỷ đồng), bằng với kế hoạch năm 2021; vốn ngân sách địa phương 294.700 tỷ đồng, tăng 15,4% so với kế hoạch năm 2021.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top