Aa

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long: Năm 2024 kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%

Hữu Lễ
Hữu Lễ huule.baodnhn@gmail.com
Thứ Ba, 20/02/2024 - 14:51

Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế năm 2024 và giai đoạn 2021-2025.

Mới đây, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký chỉ thị 04/CT-UBND về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Cụ thể, để thực hiện đạt và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 đạt trên 95%, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế năm 2024 và giai đoạn 2021-2025 đạt mục tiêu đề ra; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường phối hợp theo dõi, kiểm tra, thanh tra,... trong thực hiện kế hoạch vốn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi là UBND cấp huyện), các chủ đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch vốn với phương châm "càng sớm, càng hiệu quả", trong đó tập trung thực hiện quyết liệt các nội dung;

Đối với dự án khởi công mới; một là đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật, hoàn chỉnh các thủ tục và lựa chọn nhà thầu để khởi công trong tháng 02/2024. Hai là, đối với các dự án thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, hoàn chỉnh các thủ tục và lựa chọn nhà thầu để khởi công trong tháng 5/2024; tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, đảm bảo tính công khai, minh bạch, cạnh tranh, không để xảy ra kiến nghị do công tác lập hồ sơ mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm triển khai các gói thầu đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Đối với các dự án chuyển tiếp: đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện ngay từ đầu năm, hoàn thành đạt và sớm theo tiến độ hợp đồng. Chủ động rà soát, điều chỉnh dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có); xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án/gói thầu theo thẩm quyền; không đề xuất, đùn đẩy các công việc thuộc thẩm quyền xử lý của chủ đầu tư lên cấp trên làm chậm thời gian thực hiện dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long: Năm 2024 kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%- Ảnh 1.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký chỉ thị 04/CT-UBND về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công; xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, thực hiện không hết trách nhiệm làm chậm tiến độ; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trình độ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong trong lựa chọn nhà thầu và thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, địa phương và chủ đầu tư trong kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn. Cá thể hóa trách nhiệm người đứng trong trường hợp thực hiện, giải ngân chậm, không đáp ứng tiến độ theo yêu cầu.

Các cơ quan thanh tra, kiểm tra tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, chất lượng và hiệu quả các công trình, tiết kiệm, chống lãng phí. Kịp thời chấn chỉnh và xử lý những vi phạm; công khai và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong tổ chức thực hiện, chậm giải ngân; kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, gây cản trở trong việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư công.

Theo nội dung chỉ thị, kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là một trong những tiêu chí xét, đánh giá cán bộ công chức, viên chức trong năm 2024.

Năm 2023 GRDP của tỉnh tăng 2,61% (mục tiêu năm 2023 là 8%)

Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm; các cấp, các ngành quan tâm và tập trung chỉ đạo, sớm triển khai kế hoạch vốn; các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện và giải ngân nên kết quả giải ngân đạt khá (trên 95%); thực hiện đạt tiến độ kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Trong năm, có nhiều dự án được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với nhiều dự án, chủ đầu tư còn chậm, một số dứ án rất chậm, chưa đạt yêu cầu; ngoài những nguyên nhân khách quan như: nhiều dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng lớn, qua nhiều địa bàn, dự án thiết kế hai bước, nguồn cung cát san lấp mặt bằng khó khăn, thẩm định giá một số thiết bị chậm do có ít tư vấn thực hiện,... thì nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: (i) lãnh đạo một số sở ngành, địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên đối với công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng; (ii) một số chủ đầu tư thiếu chủ động và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án; tổ chức thực hiện, theo dõi, quản lý dự án chưa chặt chẽ; không giải quyết khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền; (iii) phối hợp giữa một số ngành, UBND cấp huyện và chủ đầu tư trong giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, trong lập/điều chỉnh dự án, thiết kế/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đôi lúc chưa kịp thời; (iv) Nhiều nhà thầu, tư vấn thực hiện chậm tiến độ, điều chỉnh hợp đồng nhiều lần. Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã làm giảm đi hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong năm 2023, cụ thể GRDP của tỉnh tăng 2,61% (mục tiêu năm 2023 là 8%).


Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top