Reatimes.vn

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2020

Với tỷ lệ 92/92 đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.
15:13, 07/07/2020

Tiếp tục kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP khóa XV, sáng 7/7, HĐND TP. Hà Nội đã thảo luận tại hội trường Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.

Kết thúc phiên thảo luận, với tỷ lệ 92/92 đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Trình bày Tờ trình tại kỳ họp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Trọng Đông cho biết, theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND TP thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; danh mục, công trình dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, TP. Hà Nội có: 2.167 dự án thu hồi đất, với diện tích là 7.726,96ha; 220 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích diện tích là 361,93ha.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình tại kỳ họp. (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Theo kết quả khảo sát đến hết ngày 31/5/2020 cho thấy, công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đạt được như sau: Số dự án thu giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 290 dự án, diện tích là 565,72ha; Số dự án Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai các thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất là 1.056 dự án, diện tích 3.050,48ha.

Như vậy, kết quả thu hồi đất đến nay trên địa bàn TP là 3.616,2ha, đạt 46,8% kế hoạch năm 2020, cao hơn 4,42% so với cùng kỳ 2019 (42,38%).

Căn cứ vào Luật Đất đai 2013, các Luật, Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND TP; trên cơ sở kết quả tổng hợp nhu cầu sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP, cân đối các nguồn lực và khả năng thực hiện; tính đầy đủ hồ sơ pháp lý thực hiện thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đất; UBND TP trình HĐND TP thông qua điều chỉnh, bố sung danh mục các công trình dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, điều chỉnh giảm 34 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 78,94ha và 15 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 với diện tích 24,59ha.

Đồng thời, thông qua bổ sung Danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2020, cụ thể như sau: 352 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020, với diện tích là 1.359,73ha (291 dự án vốn ngân sách với diện tích 636,85ha và 61 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 723,29ha); 230 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020 với diện tích là 403,09ha (gồm 203 dự án vốn ngân sách với diện tích 288,47ha; 27 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 114,62ha).

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thu hồi đất, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách TP đã có trong kế hoạch đầu tư công của TP được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2020 của HĐND TP. 

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2020.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự


TOP