Aa

Hà Nội: Quy định mới về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công

Chủ Nhật, 03/04/2022 - 10:47

UBND TP. Hà Nội đã ban hành Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022, quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của TP. Hà Nội.

Ban hành kèm theo quyết định là “Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của TP. Hà Nội”.

Quy định bao gồm các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư sử dụng vốn góp của Nhà nước; dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia; dự án có tính chuyên ngành sử dụng vốn đầu tư công của TP. Hà Nội; dự án sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách TP. Hà Nội để đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình thiết yếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong cơ sở đã có của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội do thành phố quản lý quy định tại Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội thực hiện theo quy định của pháp luật đầu tư công, pháp luật chuyên ngành, quy định tại quy định này và các quy định có liên quan của Nhà nước và UBND TP. Hà Nội.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quản lý đầu tư xây dựng đối với các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố. Nguyên tắc quản lý các chương trình, dự án đầu tư công phải tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và pháp luật liên quan, quy định cụ thể tại quy định này và các quy định liên quan của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, bảo đảm phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của địa phương và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường; phù hợp với quy định về phân cấp quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội của Nhà nước và TP. Hà Nội.

Thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý và sử dụng vốn đầu tư công. Quản lý việc sử dụng vốn đầu tư công theo đúng quy định đối với từng nguồn vốn; bảo đảm đầu tư tập trung, đồng bộ, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả và khả năng cân đối nguồn lực, không để thất thoát, lãng phí...

Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/4/2022 và thay thế Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND TP. Hà Nội ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các dự án đầu tư công của TP. Hà Nội.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top