Aa

HĐND TP Hà Nội phê duyệt 28 dự án vốn đầu tư công

Thứ Sáu, 08/12/2023 - 15:30

Sáng 8/12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026, HĐND TP đã thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư 23 dự án và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án.

HĐND TP đã xem xét các nội dung, phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công của thành phố. Theo đó, HĐND TP đã thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư 23 dự án và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án.

Trong đó có 1 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 2 dự án thuộc lĩnh vực văn hoá - xã hội và 25 dự án thuộc lĩnh vực giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư…

HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2024 (gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2024; cập nhật cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP).

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Các đại biểu xem xét về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức phân bổ chi khác ngân sách quản lý hành chính, Đảng, đoàn thể của TP Hà Nội quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND TP Hà Nội; Quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với tổ dân vận thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP.

HĐND TP thông qua Nghị quyết về quy định số lượng, mức hỗ trợ thường xuyên đối với Công an bán chuyên trách được bố trí ở thôn tham gia đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở; mức chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an bán chuyên trách nghỉ công tác mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn TP.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Đồng thời, tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026, các đại biểu cũng xem xét tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP Hà Nội năm 2024; sáp nhập đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP năm 2023; Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp thôn, tổ dân phố khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

HĐND xem xét việc quy định chức danh, cơ cấu, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố; mức phụ cấp hàng tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ xã, phương, thị trấn trên địa bàn TP...

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top